Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lipcowa sesja Rady Miejskiej

3 lipca 2019 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, w której uczestniczyło 12 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – panią Ewę Szlosek, zatwierdzono protokół z poprzednich sesji. Pierwszym punktem było sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Burmistrz Artur Rolka przedstawił m.in. informację o trwających inwestycjach na terenie gminy oraz prezentację multimedialną zawierającą fotorelację z wizyty edukacyjno-patriotycznej na Litwie u partnera Gminy Ejszyszki. Ponadto wysłuchano sprawozdania z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Obrady rozpoczęto od podjęcia uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r. i wieloletniej prognozy finansowej. Radni głosowali nad uchwałami dot. likwidacji Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie, w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miasta Paczkowa. Ponadto uchwalono zasady korzystania z parkingu i miejsc postojowych oraz ustalono sposób sprawowania pogrzebu przez Gminę Paczków. Parkingi na Rynku oraz w jego obrębie będą udostępniane bezpłatnie dla pojazdów do 3,5 tony,  a użytkownik pojazdu wjeżdżając na Rynek musi stosować się do znaków drogowych. W czasie parkowania pojazd nie może zasłaniać linii parkingowych, a przede wszystkim zanieczyszczać nawierzchni wyciekami płynów lub innych substancji ropodobnych. Dodatkowo na niniejszej sesji dobezpieczono środki finansowe w wysokości 1 116 000,00 zł w celu podpisania umowy z wyłonionym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą na realizację zadania pn. „Zagospodarowania budynku szkoły przy ulicy Kościelnej” w ramach projektu "Rewitalizacja miasta Paczków". W tym dniu wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

 

 

 

 

 

Wersja XML