Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie budynku przy ul. Kościelnej 

W ramach projektu pn. „Rewitalizacja miasta Paczków” rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie budynku szkoły przy ulicy Kościelnej. Zagospodarowanie obiektu przeprowadzone zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, czyli  Wykonawca po pierwsze przygotuje dokumentację projektową w tym: projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii,  uzgodnień w tym decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych. Następnie rozpoczną się prace budowlane w celu utworzenia Dziennego Domu Pobytu Osoby Starszej; Centrum Integracji Społecznej, a także Środowiskowego Domu Samopomocy dla osoby niepełnosprawnej psychicznie oraz mieszkań chronionych. Przedsięwzięcie obejmuje dostosowanie: 
1) parteru budynku na sale rehabilitacyjne, pokoje, jadalnie z zapleczem kuchennym, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia techniczne (kotłownia), pomieszczenia gospodarcze oraz komunikacji ogólnej (poziomej i pionowej),
2) I piętra na mieszkania chronione/wspierane, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pralnie, pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale warsztatowe, sale TV, pomieszczenia pomocnicze oraz komunikacji ogólnej (poziomej i pionowej),
3) II piętra na pomieszczenia administracyjne, sale warsztatowe, sale rehabilitacyjne, sale sensoryczne, sale warsztatowe, pomieszczenia do nauki, jadalnie, pomieszczenia pomocnicze oraz komunikacji ogólnej (poziomej i pionowej).

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 3.720.000,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Bystrzycy Kłodzkiej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji,  nr umowy o dofinansowanie RPOP.10.02.00-16-0034/17-00.
 
logotypy Miraszewskiego.png
 

 

Wersja XML