Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Podpisano umowę na przebudowę drogi w Kamienicy

  Brak opisu obrazka
  18 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka podpisał umowę z firmą GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek, wyłonioną w drodze postępowania przetargowego, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Kamienicy położonej na części działki  nr 1536 w Kamienicy”. Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca zobowiązał się wykonać w/w inwestycję za kwotę 507 683 ,96 zł. Planowane zadanie ma być zakończone do końca września 2022 r. Remont drogi zakłada przebudowę drogi wewnętrznej oraz przebudowę istniejących zjazdów wraz z przepustami. Przypomnijmy, że inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,  w wysokości  400 549, 22 zł .  
  Data publikacji:
 • Lokal mieszkalny na sprzedaż!

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Paczkowie przy Rynku 26.
  Data publikacji:
 • Przypomnienie o wniesieniu II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022

  Brak opisu obrazka
  Urząd Miejski w Paczkowie przypomina, że z dniem 31 maja 2022 r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30% tej opłaty (art.18 ust.12b w/w ustawy). II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie nr Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 55 9588 0004 1720 0000 2000 0010.   
  Data publikacji: 17-05-2022 14:46
 • Remont kamienicy Rynek 44

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że w maju 2022 r.  rozpoczął się remont przy ścianie bocznej kamienicy Rynek 44. Prace polegają na wykonaniu izolacji poziomej ściany, obiciu zmurszałych starych i odspojonych tynków, czyszczeniu, odgrzybieniu i osuszaniu ściany oraz położenie tynków. Prace potrwają do końca maja, koszty inwestycji wyniosą około 171 000,00 zł., pokryte zostaną z wkładu własnego Wspólnoty Mieszkaniowej, w której Gmina ma 89 % udziałów. Warto zaznaczyć, że Gmina Paczków obok remontowanej kamienicy zamierza wybudować w tak zwanej plombie nowy budynek z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych. Na ten cel Gmina Paczków otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zł. Obecnie ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację w/w  inwestycji.
  Data publikacji: 16-05-2022 13:23
 • Powiat zabrał pieniądze z tegorocznej inwestycji na ul. Sienkiewicza w Paczkowie

  Brak opisu obrazka
  W dniu 12 maja 2022 r. odbyła się sesja Rady Powiatu Nyskiego, podczas której podjęto dwie uchwały dot. zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2022 r. oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022- 2038, które jednocześnie przekreśliły realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 16730 – ul.  Sienkiewicza  w Paczkowie wraz  z budową dwóch rond. Nie zgadzamy się na marginalizowanie przez Powiat Nyski potrzeb naszej Gminy. Dla  mieszkańców Gminy Paczków jest to bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja, tym bardziej, że w przeciągu ostatnich 4 lat miała to być znacząca inwestycja na powiatowej infrastrukturze drogowej. Ulica H. Sienkiewicza jest głównym węzłem komunikacyjnym łączącym kilka dróg powiatowych (ul. Kopernika, ul. Jagiellońska, ul. Daszyńskiego)  w przebiegu przez miasto Paczków. Na wspomnianej ulicy konieczne jest udrożnienie przepływu przejazdu pojazdów  na skrzyżowaniach, co zostało uwzględnione przez biuro projektowe realizujące koncept przebudowy oraz finalnie w stworzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w której w dwóch newralgicznych miejscach zastosowane zostały skrzyżowania w formie rond. Bezpieczeństwo i udrożnienie przejazdu na w/w skrzyżowaniach było priorytetem jeśli chodzi o infrastrukturę drogową na terenie miasta Paczków dlatego też Rada Miejska w Paczkowie 25.03.2020 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1673 O- ulicy Henryka Sienkiewicza w Paczkowie, w kwocie 66.000,00 zł (co stanowiło partycypowanie 50/50 % dla tego zadania). Na podstawie przygotowanej przez biuro projektowe dokumentacji przedmiotowa inwestycja została zgłoszona wnioskiem na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w którym uzyskała dofinansowanie w kwocie 6.489.500,00 zł. wynikiem czego było zawarcie umowy na dofinansowanie podpisanej przez Powiat Nyski u Pana Wojewody Opolskiego w dniu 07.04.2022 r. Jednocześnie na planowaną inwestycję Powiat Nyski zabezpieczył środki własne w budżecie w kwocie 6.490.000,00 zł (w wieloletniej prognozie finansowej po połowie na lata 2022 i 2023). W procedurze przetargowej jaka została przeprowadzona na wyłonienie wykonawcy zadania przebudowy drogi, najkorzystniejsza oferta wykonawcy wyniosła 14.195.772,69 zł (najkorzystniejsza z dwóch złożonych ofert). Środki finansowe wynikająca z dofinansowania z RFRD oraz wkładu własnego Powiatu były niewystarczające na pełne pokrycie kwoty wynikającej z najkorzystniejszej oferty przetargowej.  Dlatego też z racji bardzo dużego znaczenia dla planowanej inwestycji dla Gminy Paczków, Rada Miejska w Paczkowie na sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 11.04.2022 r. podjęła uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na cel inwestycyjny w wysokości 1.216.272,00 zł w celu uzupełnienia łącznej kwoty najkorzystniejszej oferty wynikającej z przetargu aby było zapewnione 100 % finansowania planowanego zadania. Tym bardziej niezrozumiałe jest dla nas stanowisko Powiatu Nyskiego począwszy od planowanego niepodpisywania umowy na dofinansowanie zadania z RFRD, poprzez  sposób procedowania wyboru wykonawcy (wydłużanie terminu wyboru) który w konsekwencji spowodował zagrożenie dla realizacji tej inwestycji w latach 2022/2023. Jako samorząd reprezentujący mieszkańców Gminy Paczków czujemy się dyskryminowani i pomijani przy inwestycjach realizowanych przez Powiat Nyski. Nie chcemy być białą plamą inwestycyjną w naszym powiecie a tym samym nie chcemy być traktowani jako mieszkańcy powiatu tzw. II kategorii w stosunku do innych gmin.                                                       Zapraszamy do obejrzenia  transmisji sesji Rady Powiatu z wystąpieniem Burmistrza Gminy Paczków Pana Artura Rolki.
  Data publikacji: 16-05-2022 10:29
 • Piękny jubileusz w Gminie Paczków! Mieszkanka Paczkowa, Pani Rozalia ma już 100 lat.

  Brak opisu obrazka
  Dokładnie 13 maja 2022 r. w Paczkowie miał miejsce piękny jubileusz jednej z mieszkanek. Pani Rozalia Gruszka w świetnej formie obchodziła 100 urodziny! Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka wraz z Zastępcą Kierownika USC Panią Moniką Surus złożyli wizytę u jubilatki. Burmistrz przekazał wyrazy uznania dla przeżytych lat składając najlepsze życzenia oraz wręczył tradycyjnie kwiaty, dyplom gratulacyjny oraz słodki upominek. Był pod wrażeniem formy, w jakiej jest solenizantka oraz rodzinnej atmosfery, która towarzyszyła uroczystości urodzinowej.   Pani Rozalia Gruszka urodziła się 13 maja 1922 r. w miejscowości Ujsoły, powiat żywiecki. Jednak większość jej życia związana była z Paczkowem. Doczekała się 3 dzieci, 11 wnucząt oraz prawnuków. Jubilatka jest osobą pogodną i serdeczną. Otoczona jest troskliwą opieką przez swoich najbliższych. Spotkanie  przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Jeszcze raz życzymy Szanownej Jubilatce dużo zdrowia, siły i wszelkiej pomyślności!    
  Data publikacji: 13-05-2022 13:28
 • Sprzedaż nieruchomości w przetargu ograniczonym

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił I przetarg ustny ograniczony na zbycie na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Paczkowie przy ul. Bartosza, działka 888/3 o pow. 0,0276 ha.
  Data publikacji:
 • XXXVIII Turniej Wiedzy o Paczkowie już za nami!

  Brak opisu obrazka
  W dniu 10 kwietnia 2022 r. w Bibliotece Publicznej w Paczkowie odbył się międzyszkolny XXXVIII  Turniej Wiedzy o Paczkowie. Ta historyczna rywalizacja organizowana jest przez Bibliotekę od 1982 roku. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Paczków. Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach;  I kategoria - klasy IV-VI, II kategoria - klasy  VII-VIII.  Reprezentanci  z 4 szkół   zmierzyli się w pierwszej kolejności w teście pisemnym, który obejmował zagadnienia ze znajomości historii, zabytków oraz  ogólne wiadomości o  mieście i gminie Paczków, następnie przystąpiono do części ustnej konkursu. Turniej przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Pozwolił dzieciom nie tylko zgłębić wiedzę o Gminie Paczków, ale przede wszystkim był okazją do wspaniałej zabawy i przeżycia czegoś wyjątkowego. W tegorocznym Turnieju zwyciężyli: W I kategorii -  klasy IV-VI: - I miejsce drużyna z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamienicy,   - II miejsce drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie, - III miejsce drużyna z zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Trzeboszowicach. W II kategorii - klasy  VII - VIII: - I miejsce drużyna z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamienicy,   - II miejsce drużyna z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Trzeboszowicach, - III miejsce drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w innych konkursach.        
  Data publikacji: 10-05-2022 14:26
 • Prace związane z usunięciem szkodnika drewna w Budynku Domu Kata

  Brak opisu obrazka
  W budynku Domku Kata ruszyły prace związane z  wyeliminowaniem bardzo groźnego szkodnika, zwanego kołatkiem, który wyrządził już   nieodwracalne  szkody  w  strukturze  drewna. Budynek Domu Kata to jedna z wizytówek Paczkowa, usytuowana niedaleko Rynku za Wieżą Nyską. Obiekt pełni rolę wystawienniczo muzealną, będąc jednocześnie   Centrum  Informacji  Turystycznej. Obecnie wymaga remontu zwłaszcza elementów wykonanych historycznie z  drewna. Elementy konstrukcyjne więźby oraz wszystkie stropy drewniane noszą bardzo duże oznaki korozji biologicznej, gdzie ujawnił się bardzo groźny szkodnik drewna zwany kołatkiem – jego obecność została stwierdzona podczas wykonywania ekspertyzy zleconej przez Gminę Paczków, z której wynika, iż podczas remontu przeprowadzonego w 2010 r. nie zostały zaimpregnowane elementy więźby od destrukcyjnego działania czynników biologicznych. Szkodnik jest  gatunkiem chrząszcza, który powoduje degradację w strukturze drewna. Szkody wykonywane przez kołatka mają charakter chodników o średnicy do 2 mm, doprowadzają do całkowitego zniszczenia głębszych warstw drewna. Obecnie istnieje kilka metod niszczenia tego szkodnika. Metodą, którą zastosujemy na obiekcie Domu Kata jest  tzw. zagazowanie generatorem azotu. Jest to najbardziej skuteczna metoda zwalczania szkodników. Podczas fumigacji poddawany temu zabiegowi budynek szczelnie zostanie pokryty folią. Azot jest gazem niereaktywnym, który nie jest toksyczny dla ludzi ani dla zwierząt oraz nie powoduje korodowania materiałów, które poddawane są fumigacji za ich pomocą.  Generator azotu usuwa tlen zastępując go azotem, aż do momentu gdy stężenie znajdującego się wewnątrz spadnie. Niewielkie ilości tlenu znajdujące się w wytworzonej w ten sposób atmosferze są niewystarczające aby umożliwić owadom oddychanie co powoduje ich śmierć. Z  uwagi  na  fakt,  że  obecnie  budynek  jest  wyłączony  z eksploatacji oraz biorąc pod uwagę, że metoda gazowania jest bardzo  skuteczna , prace te zostaną   wykonane   kompleksowo   wraz   z   wietrzeniem i kwarantanną budynku. Całość prac od przygotowania budynku, poprzez wykonanie prac zasadniczych wraz z wietrzeniem będzie trwało około 3  tygodni.    
  Data publikacji: 10-05-2022 13:32
 • Europejskie Dni Pracodawców 2022 – Przyjdź po pracę!

  Brak opisu obrazka
  W dniach 16-19 maja 2022 r. odwiedź Powiatowy Urząd Pracy w Nysie i weź udział w giełdach pracy realizowanych w ramach „Europejskich Dni Pracodawców 2022".   W jednym miejscu atrakcyjne oferty pracy renomowanych firm z branży produkcyjnej: „ALSECCO" Sp. z o.o., UMICORE POLAND Sp. z o.o., INTERSNACK  Sp. z o.o.,  Patrone & Mongiello Sp. z o.o.   Szczegółowe informacje dostępne na stronie:   https://nysa.praca.gov.pl/-/18029989-europejskie-dni-pracodawcow-2022-przyjdz-po-prace-
  Data publikacji: 09-05-2022 14:15
Wersja XML