Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Marszałkowski Klub Sportowy - Konkurs

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w klubach sportowych prowadzących działalność statutową upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży pn. MARSZAŁKOWSKI KLUB SPORTOWY   W ramach priorytetu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zakresem zadań objęty zostaje następujący obszar tematyczny: 1) upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.   Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.   Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie: 1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, lub 2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy i rzeczowy) Podmiotu.    Na realizację zadania publicznego przeznacza się kwotę do 500 000,00 zł.  Wysokość finansowania/dofinansowania wnioskowanego zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł.   Zadanie winno być wykonane w roku 2020, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu przez Zarząd Województwa i podpisaniu umowy, a zakończenie do dnia 30.11.2020 r.   W konkursie mogą brać udział następujące Podmioty: 1) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, (z zastrzeżeniem art.3 ust. 4 ustawy o działalności z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.); 2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 4) spółdzielnie socjalne; 5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.   Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej: 1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl, 2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, do dnia 18.03.2020 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 w Opolu/sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, w siedzibie przy ul. Żeromskiego 3 w Opolu (III piętro). Złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP, podpisanej certyfikatem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną do złożenia oferty jest równoważne ze złożeniem jej w wersji papierowej. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.   Więcej informacji na stronie: https://bip.opolskie.pl/2020/02/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-2020-roku-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojewod/
  Data publikacji: 27-02-2020 13:04
 • Postępowanie na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa

  Brak opisu obrazka
  Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje informacje dotyczące postępowania na wypadek koronawirusa. W załączeniu do artykułu informacje dla osób powracających z Włoch północnych, a także informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Ponadto publikujemy ulotki dotyczące poprawnego mycia rąk oraz postępowania w przypadku objawów koronawirusa. Natomiast poniżej podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Czym jest koronawirus? Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Jak często występują objawy? Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Kto jest najbardziej narażony? Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku). Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem? Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby. Dowiedz się więcej o koronawirusie Nowy koronawirus SARS-Cov-2 – ZALECENIA Informacja dla uczelni wyższych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) COVID-19 – informacje. Przesyłki z Chin Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) SARS-CoV-2 – informacje Komunikat krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. ZALECENIA Często myj ręce: Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania: Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. Zachowaj bezpieczną odległość: Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust: Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej: Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj. Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama). Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin: Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. Chroń siebie i innych przed zachorowaniem: Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:  z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2 lub bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego. Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”. Maseczki! Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2 Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek. Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.
  Data publikacji: 27-02-2020 08:34
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i najmu

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i najmu.
  Data publikacji: 25-02-2020 08:37
 • I Paczkowska Gala Sportu

  Brak opisu obrazka
  W sobotę 22.02.2020 w sali Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie odbyła się I Paczkowska Gala Sportu.               Z pomysłu oraz inicjatywy Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki zrodziła się bezprecedensowa dla Gminy Paczków uroczystość. Wcześniej ogłoszono nabór wniosków na nominacje oraz powołana została Kapituła, która dokonała nominacji i wyłoniła zwycięzców w 13 kategoriach. Pracowała ona w składzie: Małgorzata Stano Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Paczkowie, Sebastian Kornaś, wiceburmistrz Gminy Paczków, Jarosław Soszek, przedstawiciel środowisk sportowych, nauczyciel, trener, prezes KS SPARTA Paczków, największego Klubu w Gminie oraz jej przewodniczący Radosław Napieracz Dyrektor GCSiR w Paczkowie Zorganizowana przez pracowników UM w Paczkowie, pracowników GCSiR w Paczkowie oraz gospodarza obiektu OKiR w Paczkowie, trwająca blisko 3 godziny impreza miała bardzo wzniosły charakter oraz bogatą oprawę artystyczną. Przygotowana i współprowadzona przez Dyrektora GCSiR w Paczkowie ceremonia ogłoszenia wyników pozwoliła oprócz 13 zwycięzców uhonorować i nagrodzić dodatkowo 38 osób nominowanych oraz przedstawicieli nominowanych instytucji, firm i organizacji. Podniosła, pełna emocji i wzruszeń ceremonia przeplatana była licznymi atrakcjami wieczoru. Wystąpiły młodzieżowe zespoły muzyczne HUE oraz NOBIS, nie zabrakło także atrakcji sportowych. Zapewnił je dwukrotny występ Dawida Pajora mistrza, Reprezentanta Polski w Futbolowym Freestylu. Oprócz Władz Paczkowa w osobach Burmistrza Artura Rolki, Wiceburmistrza Sebastiana Kornasia i Sekretarz Gminy Iwony Cymary  oraz nominowanych, Galę zaszczycili swoją obecnością licznie przybyli zaproszeni goście. Między innymi Poseł Rajmund Miler, Wicemarszałek Antoni Konopka, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Piotr Wach a także gość wieczoru Bożena Bąk olimpijka, Reprezentantka Polski w Badmintonie. Poza tym w uroczystości wzięli udział przedstawiciel Szkolnego Związku Sportowego OPOLSKIE Tadeusz Walczuk, Samorządowcy z sąsiednich Gmin, Radni Rady Miejskiej w Paczkowie, Kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Dyrektorzy i Prezesi Gminnych Jednostek, Spółek i Zakładów, Dyrektorzy Szkół i prezesi Klubów, które złożyły do Kapituły swoje zgłoszenia a także osoby towarzyszące, rodzice oraz sympatycy. Łącznie około 150 osób. Bezbłędnie przygotowana i przeprowadzona uroczystość, z jej atrakcjami i poczęstunkiem pozwoliła zebranym nie tylko wesoło i ciekawie spędzić ostatkowy sobotni wieczór ale również niejednokrotnie przeżyć wielkie emocje i wzruszenia. Sukces organizacyjny oraz niekryte zadowolenie laureatów i uczestników sprawiły, że kontynuacja kolejnych Gal Sportu w Paczkowie zapewne przerodzi się w tradycję. Nominowano, wyłoniono zwycięzców oraz wręczono nagrody w następujących kategoriach:            Kategoria I NAJLEPSZY SPORTOWIEC – UCZEŃ GMINY PACZKÓW W 2019r.               Nominowani: AMELIA PATER NATALIA PATER FILIP KWIATKOWSKI – zwycięzca kategorii OLIWIER LECHOWICZ MICHAŁ SZCZOTKA   Kategoria II NAJLEPSZY ZAWODNIK KLUBOWY GMINY PACZKÓW 2019r.                Nominowani: JAKUB PULIT KRZYSZTOF BIENIEK KONRAD SIEPRAWSKI TOMASZ CYMARA – zwycięzca kategorii DANIEL BOGDANOWICZ   Kategoria III NAJLEPSZA ZAWODNICZKA KLUBOWA GMINY PACZKÓW                Nominowani:                                                                                                                                                                                                                               AMELIA KANIA                                                                                                                                                                                                               JULIA MICHALCZEWSKA  - zwyciężczyni kategorii OLIWIA PŁOSKONKA Kategoria IV NAJLEPSZY TRENER GMINY PACZKÓW W 2019r.               Nominowani: TOMASZ BOBIŃSKI ZBIGNIEW DROBNY – Zwycięzca kategorii ARKADIUSZ FLUDER MIROSŁAW SZPYT MICHAŁ BOCHNIARZ JOLANTA CYGLER ILONA ROBAK   Kategoria V DZIAŁACZ SPORTOWY GMINY PACZKÓW W 2019r.                Nominowani: STANISŁAW KMIECIK ZBIGNIEW OLEJNIK WŁADYSŁAW KRÓTKIEWICZ   Kategoria VI DRUŻYNA ROKU GMINY PACZKÓW W 2019r.                Nominowani:                DRUŻYNA DZIEWCZĘCA PSP 2 PACZKÓW: AMELIA ZIMKOWSKA, MAGDALENA BETLEJEWSKA, OLIWIA TRYTKO,                              JULIA GOLIŃCZAK, OLIWIA FILAS PAULINA DUBEŃSKA, LENA ZEMAN, AMELIA BUGNO, NINA WACH, KINGA                         STAWARZ.      Opiekun: Ilona Robak DRUŻYNA CHŁOPIĘCA PSP 2 PACZKÓW:  MATEUSZ LIBERA, JAKUB KAZIEKO, TOMASZ SOWA, MARCIN SOWA, FRANCISZEK KAZIMIERZ, MARCEL MAZUR, TOMASZ PODOBIŃSKI, WJCIECH DUBEŃSKI.   Opiekun: Jolanta Cygler Kategoria VII IMPREZA SPORTOWA ROKU GMINY PACZKÓW W 2019r.             Zwycięzca kategorii  - PUCHAR POLSKI W LOTACH BALONOWYCH Kategoria VIII NAJLEPSZA SPORTSMENKA ROKU GMINY PACZKÓW W 2019r.   Zwyciężczyni kategorii: AMELIA KANIA               Kategoria IX NAJLEPSZY SPORTOWIEC ROKU GMINY PACZKÓW W 2019r.        Zwycięzca kategorii DANIEL BOGDANOWICZ Kategoria X MECENAS SPORTU GMINY PACZKÓW W 2019r. Nominowani: FAMAD PACZKÓW TRANSCOM INTERNATIONAL – zwycięzca kategorii SEBASTIAN KUBAS   Kategoria XI ZASŁUŻONY DLA SPORTU GMINY PACZKÓW Nominowani: WŁDYSŁAW DOR EUGENIUSZ BIAŁEK TADEUSZ FRANCUZ MIROSŁAW SZPYT I zwycięzca kategorii Kategoria XII SPORT DLA WSZYSTKICH W GMINIE PACZKÓW W 2019r.                Nominowani: STOWARZYSZENIE PEGAZ STOWARZYSZENIE TRÓJKA DZIECIOM - zwycięzca kategorii GMINNY ZARZĄD OSP W PACZKOWIE                Kategoria XIII PACZKOWSKA OSOBOWOŚĆ SPORTOWA - Kobieta   Zwyciężczyni kategorii - KAROLINA GACZYŃSKA   Kategoria XII PACZKOWSKA OSOBOWOŚĆ SPORTOWA - Mężczyzna   Zwycięzca kategorii - KRZYSZTOF MAKSEL     Źródło: GCSiR  
  Data publikacji:
 • Warsztaty refleksyjne LGD

  Brak opisu obrazka
  W dniu 18.02.2020r. w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie odbyły się warsztaty refleksyjne realizowane w ramach procesu corocznej ewaluacji wewnętrznej Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór. Podstawowym celem spotkania była ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, a także funkcjonowania biura LGD. Wiedza, doświadczenie oraz refleksje uczestników warsztatów dotyczące sytuacji społeczno – gospodarczej na terenie objętym LSR pozwolą na dokonanie obiektywnej oceny dotychczasowych działań oraz jeśli to konieczne zaplanować działania korygujące. W warsztatach udział wzięli Elżbieta Harhura Prezes Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, pracownicy biura,  Zarząd oraz członkowie Rady Decyzyjnej, goście zaproszeni w osobach wójtów/burmistrzów Barbara Dybczak  - Wójt Skoroszyc, Sebastian Kornaś – Zastępca Burmistrza Gminy Paczków, Roman Sambor – Zastępca Burmistrza  Głuchołaz ,  Jan Woźniak – Burmistrz Otmuchowa, Andrzej Kruczkiewicz – Starosta Powiatu Nyskiego, Małgorzata Pliszka – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, KGW oraz pozostali członkowie LGD. Spotkanie rozpoczęła Elżbieta Harhura Prezes Nyskiego Księstwa Jezior i Gór witając wszystkich przybyłych gości. Podczas spotkania Elżbieta Harhura Prezes Nyskiego Księstwa Jezior i Gór wraz z Andrzejem Kruczkiewiczem – Starostą Powiatu Nyskiego wręczyli certyfikaty dla podmiotów, które zgłosiły się, ze swoimi Produktami Lokalnymi. Certyfikaty zostały odebrane m.in. przez Panią Katarzynę Ludwę, która przygotowała przepiękne stoisko z Produktów Lokalnych wraz z degustacją dla wszystkich uczestników wydarzenia, a także panie z K.G.W. ze Zwanowic, Kałkowa, z Wilamowic Nyskich, Stowarzyszenie "Góral Sidzina", Ewę Rogalską, które zaprezentowały swoje Produkty oraz zachęcały obecnych uczestników do degustacji. Ponadto Browar Nysa prezentował i promował Piwo Nyskie, Niwniczanki uświetniły wydarzenie dając pokaz tańca przy wręczaniu certyfikatów, mogliśmy zobaczyć najnowszy teledysk zespołu "Horyzont - Nim zasnę", a o działalności zespołu opowiedział nam Pan Dariusz Orłowski. Teledysk był nakręcony w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, które także odebrało swój certyfikat, przez kustosza muzeum, współgospodarza i organizatora wydarzenia, Pana Wojciecha Kalfasa. W wydarzeniu także uczestniczyli oraz Promowali swoje Produkty Anna Garbiak oraz Jim Parton - Piotrowice Nyskie Pałac, Pan Jan Paterak - z ozdobami wykonanymi z drzew liściastych, PZW Okręg Opole Koło Paczków, reprezentowane przez Pana Janusza Wycykała, Pani Joanna Żarłak-Gąsiorek, Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy "Rybak", Pani Ewa Podwysocka - Green House Naturalnie Pasieka, Pan Antoni Ożóg - Pasieka "Miody Gór Opawskich", K.G.W "Włodarzanki" we Włodarach, K.G.W. Jasienica Górna, Rzymskokatolicka Parafia pw. Zwiastowania NMP w Biskupowie oraz Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Floriana w Przydrożu Małym. Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali już swoje certyfikaty, zachęcamy wszystkich chętnych do odebrania kolejnych certyfikatów oraz podejmowania działań mających na celu rozwój produktów, a co za tym idzie rozwój obszarów wiejskich, zachowania dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, promowania obszaru objętego LSR, a także rozwoju turystyki.
  Data publikacji:
 • Warsztaty kulinarne dla dzieci

  Brak opisu obrazka
  10 lutego 2020 r. w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie odbyły się warsztaty kulinarne dla dzieci pn. „ Zdrowy lunch box do szkoły" organizowane przez Urząd Miejski w Paczkowie, Bank Żywności i OKiR w Paczkowie. Dzieci pod okiem eksperta ds. żywienia rozwijali swoje talenty kulinarne, wspólnie przygotowując potrawy z pełnowartościowych składników. Trener prowadzący warsztaty przekazał jak wiele i smacznie można zrobić ze zdrowych produktów. Rozmowy z ekspertem pozwoliły poznać dzieciom zasady zdrowego żywienia i mimo młodego wieku stały się w pełni świadome tego co jedzą. Podczas warsztatów dzieci przygotowały pyszne, ale przede wszystkim zdrowe dania, które później wspólnie z wielkim smakiem zjedli. Warsztaty przebiegały w miłej i radosnej atmosferze.
  Data publikacji:
 • Ostrzeżenie - silny wiatr!

  Brak opisu obrazka
  Komunikat WCZK: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 opolskie (wszystkie powiaty) od 16:00/23.02 do 06:00/24.02.2020 predkosc do 50 km/h, porywy do 110 km/h, SW i NW. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.  
  Data publikacji: 23-02-2020 20:12
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
  Data publikacji: 18-02-2020 08:02
 • Konkurs „Partnerstwo bez granic”

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs „Partnerstwo bez granic”. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych przez samorządy lokalne oraz instytucje i organizacje pozarządowe we współpracy z partnerami zagranicznymi na obszarze województwa opolskiego w 2019 roku. Do konkursu „Partnerstwo bez granic” można zgłaszać inicjatywy realizowane wspólnie z partnerami zagranicznymi od 1.01.2019 – do 31.12.2019 r. Kapituła konkursu oceni inicjatywy realizowane w trzech kategoriach, związanych z realizującymi je podmiotami: samorządy lokalne województwa opolskiego; instytucje publiczne (np. uczelnie, szkoły, biblioteki, szpitale, instytucje wspierania biznesu); organizacje pozarządowe działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne organizacje, niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Partnerstwo bez granic” otrzymają inicjatywy wyróżniające się spośród innych innowacyjnym charakterem, angażujące wielu partnerów zagranicznych i krajowych, skierowane do jak najszerszego grona odbiorców, a także takie, które mają możliwość kontynuacji w kolejnych edycjach. Szczegółowe kryteria oceny inicjatyw określa regulamin Konkursu, znajdujący się poniżej. Zwycięskie inicjatywy zostaną nagrodzone finansowo. Urząd Marszałkowski zapewnia także promocję nagrodzonych inicjatyw w kraju i za granicą. Wnioski do udziału w konkursie składać można do dnia 28.02.2020 r. Więcej informacji znajdą Państwo w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO, ul. Żeromskiego 3, V piętro, tel. (77) 44 29 342, (77) 44 29 340.
  Data publikacji:
 • Podatkowe decyzje wymiarowe w doręczeniu

  Brak opisu obrazka
  Od 11 lutego br. na terenie gminy Paczków trwa akcja doręczania mieszkańcom decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, pisma i decyzje z zakresu spraw podatkowych mogą być doręczane podatnikom za pośrednictwem pracowników organu podatkowego lub drogą pocztową. W Paczkowie do roznoszenia decyzji wymiarowych zaangażowano pracowników Urzędu Miejskiego, a w poszczególnych sołectwach naszej gminy korespondencję podatkową roznoszą także sołtysi. Wszystkie pisma zostaną dostarczone do adresatów - dzierżawców oraz właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości - najpóźniej do 28 lutego 2020 r. Warto nadmienić, że w przypadku współwłasności małżeńskiej, małżonkowie otrzymują dwa egzemplarze decyzji (po jednym dla każdego z nich), ale obowiązuje ich uiszczenie jednej kwoty podatku. Wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie wydawanych decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości należy kierować do Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Paczkowie (Rynek 1, II piętro, pok. 20) - tel. (77) 431 67 91 wew. 181.
  Data publikacji:
Wersja XML