Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Spotkanie w sprawie inwestycji dot. „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica - Etap I wraz z montażem urządzeń na sieci wodociągowej oraz w pompowni wody uzdatnionej”

  DSC_4183.jpeg
  W dniu 26.05.2023 r. Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka wraz z Burmistrzem Arturem Rolką oraz Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Marcinem Szaleńcem spotkali się w Urzędzie Miejskim w Paczkowie w celu omówienia inwestycji dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica - Etap I wraz z montażem urządzeń na sieci wodociągowej oraz w pompowni wody uzdatnionej”. Gmina Paczków otrzymała na ten cel dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z  Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. Celem operacji jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno – ściekową w miejscowości Kamienica poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz zakup i montaż urządzeń na sieci wodociągowej oraz pompowni wody uzdatnionej. Wartość dofinansowania  z PROW na lata 2014-2020 wyniosła 5 000 000 zł. natomiast z  Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych 2 375 000 zł.
  Data publikacji: 26-05-2023 12:10
 • Majowa Sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

  DSC_4142.jpeg
  25 maja 2023 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyło 14 radnych. Głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad.  Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. w ramach którego zostały wyczytane wszystkie dotacje przekazane przez Gminę. Głównym punktem sesji był Raport o stanie Gminy Paczków za 2022 r. Burmistrz Artur Rolka poprzez prezentację multimedialną przedstawił zakres dokumentu. Informacje ogólne o stanie Gminy za 2022r., dane dotyczące mienia komunalnego, główne inwestycje realizowane w 2022 r., informacje o realizacji polityk, programów i strategii obowiązujących w 2022 r., planowanie przestrzenne, realizacje uchwał Rady Miejskiej w Paczkowie, współpracę z innymi społecznościami samorządowymi, współpracę zagraniczną, inne istotne działania Burmistrza, kulturę, turystykę, sport i rekreację, oświatę i edukację, pomoc społeczną, gospodarkę wodno – ściekową, gospodarkę odpadami komunalnymi, infrastrukturę drogową, rozwój gospodarczy, fundusz sołecki oraz bezpieczeństwo publiczne. Paczkowscy Radni tego dnia podjęli również  uchwały, które zostały w 100 % przegłosowane przez 14 radnych: - w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2023 r. - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na  terenie Gminy Paczków"; - w sprawie opłaty targowej. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Paczków na lata 2023-2030.    
  Data publikacji: 26-05-2023 10:01
 • Wystawa Paczkowskiej Grupy Artystycznej

  DSC_1111.jpeg
  Obrazy olejne, akrylowe, rysunek, fotografia, rzeźba - zamiłowanie do sztuki po raz kolejny połączyło twórców, którzy otworzyli swoją wystawę podczas wernisażu 19 maja w sali Ośrodka Kultury i Rekreacji. Wystawę wyróżnia różnorodność tematyczna oraz bogactwo technik. Piątkowego popołudnia swoje prace zaprezentowali: Sylwia Baryga-Gołąb, Agnieszka Ćwik, Apolonia Dębska, Anna Dmochowska, Maria Głębicka, Mirosław Głębicki, Irena Grela, Anna Herman, Marek Rokicki, Aneta Trębacz-Tomaszek, Teresa Witko, Zdzisław Wójcik. Spotkanie uświetnił minirecital Anny Jasińskiej. Aktywnie działająca od 2014 r. Paczkowska Grupa Artystyczna organizowała wiele wernisaży grupowych jak i indywidualnych, plenerów oraz różnych projektów artystycznych. Swoje dokonania artyści prezentowali nie tylko w naszej Gminie, ale także m.in. w Jeseniku, Javorniku oraz francuskim Uzès. Warto wspomnieć, że w kwietniu 2018 r. na zaproszenie działającego w Uzès Stowarzyszenia, przedstawiciele Paczkowskiej Grupy Artystycznej brali udział w tygodniowym plenerze malarskim zorganizowanym w tym jakże malowniczym mieście. Serdecznie zapraszamy na kolejne wystawy. Osobisty kontakt z twórczością naszych artystów pozwala na poznanie ich wrażliwości.  
  Data publikacji: 24-05-2023 12:10
 • Samodzielne KGW Kamienica reprezentowało Paczków na Jarmarku św. Rity

  IMG-20230521-WA0034.jpeg
  W niedzielę 21 maja 2023 r. na placu przy Sanktuarium św. Rity w Głębinowie po raz kolejny odbył się Jarmark św. Rity pn. "Od pszczół do róż", organizowany przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach konkursu KSOW nr 7/2023, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023, operacja pn. „Wpływ Produktów Lokalnych na rozwój obszarów wiejskich”. W tym dniu na zaproszenie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór,  Partnerzy Projektu w tym między innymi Gmina Paczków rozstawili stoiska promocyjne, które miały na celu promocję terenów wchodzących w skład LGD, atrakcji turystycznych i Produktów Lokalnych. Na kolorowych straganach nie zabrakło też degustacji produktów lokalnych, m.in. konfitur i soków, miodów, mini pączków z różą, pasztecików czy szaszłyków książęcych. Na miejscu odbyły się warsztaty ginących zawodów: z ceramiki, malowania na szkle, malowania na drewnie, malowania pierników oraz wyplatania ze sznurków. Gminę Paczków promowały w pięknych strojach Panie z Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich z Kamienicy, za co serdecznie dziękujemy.  
  Data publikacji: 23-05-2023 14:16
 • Przypomnienie o wniesieniu II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023

  Herb Paczkowa.jpeg
  Urząd Miejski w Paczkowie przypomina, że z dniem 31 maja 2023r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30% tej opłaty (art.18 ust.12b w/w ustawy). II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie nr Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 55 9588 0004 1720 0000 2000 0010.   
  Data publikacji: 23-05-2023 14:03
 • Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Trzeboszowicach

  4542_1412920142.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił I przetarg ustny nieograniczony dotyczący zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Trzeboszowicach oznaczonej numerem działki 336/8 o pow. 0,0200 ha.
  Data publikacji:
 • Lokal mieszkalny na sprzedaż!

  4542_1412920142.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił I przetarg ustny nieograniczony dotyczący zbycia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Paczkowie przy ul. Daszyńskiego 34.
  Data publikacji:
 • Ogłoszenia o konkursach na dyrektora szkół i przedszkoli na terenie Gminy Paczków

  herb1.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił konkursy na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Paczkowie, Przedszkola Publicznego Nr  2 w Paczkowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Paczkowie. Kandydaci, którzy chcą przystąpić do konkursu muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Termin składania dokumentów: 07.06.2023 r. do godz. 10.00. Szczegóły w  Zarządzeniu Nr 681/2023 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 8.05.2023 r.
  Data publikacji:
 • XXXIX Turniej Wiedzy o Paczkowie za nami

  DSC_3984.jpeg
  W dniu 15 maja 2023 r. w Bibliotece Publicznej w Paczkowie odbył się międzyszkolny XXXIX  Turniej Wiedzy o Paczkowie. Ta historyczna rywalizacja organizowana jest przez Bibliotekę od 1982 roku. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Paczków. Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII. Odpowiedzi drużyn oceniało jury w składzie: - Antoni Malik - emerytowany nauczyciel, - Adam Król - były dyrektor Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. Reprezentanci  z 4 szkół   zmierzyli się w pierwszej kolejności w teście pisemnym, który obejmował zagadnienia ze znajomości historii miasta, ważnych postaci, projektów realizowanych w naszej gminie, nazw imprez i festiwali oraz zabytków gminy Paczków, następnie przystąpiono do części ustnej konkursu. Wyniki rywalizacji: KLASY IV-VI: 1. MIEJSCE- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy 2. MIEJSCE- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie 3. MIEJSCE- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach 4. MIEJSCE- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie    KLASY VII-VIII 1. MIEJSCE- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie 2. MIEJSCE-  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach 3. MIEJSCE-  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie 4. MIEJSCE-  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy Turniej od lat zajmuje ważne miejsce na edukacyjnej mapie Paczkowa, a jego głównym celem jest budowanie patriotyzmu lokalnego. Turniej przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Pozwolił dzieciom nie tylko zgłębić wiedzę o Gminie Paczków, ale przede wszystkim był okazją do wspaniałej zabawy i przeżycia czegoś wyjątkowego. Gratuluję wszystkim uczestnikom zdobytej wiedzy. Już dziś zapraszam wszystkich na kolejny konkurs wiedzy o Paczkowie. Kolejna okazja do rywalizacji i doskonałej zabawy już w przyszłym roku.    
  Data publikacji:
 • Uroczyste otwarcie wystawy „Powstanie styczniowe 1863-1864. Ludzie – Wydarzenia – Tradycja”

  DSC_1555.jpeg
  W tym roku obchodzimy  160. rocznicę Powstania Styczniowego, podobnie jak ono samo, uroczystości upamiętniające będą trwały dwa lata. Obok imprez ogólnopolskich,  na obchody złożą się liczne inicjatywy lokalne, stworzone wokół pamięci o poszczególnych miejscowych bohaterach i bitwach. Paczków również przyłączył się do uczczenia tak ważnego wydarzenia . 12 maja na paczkowskim Rynku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy w ramach realizacji zadania pn. „Powstanie styczniowe 1863-1864. Ludzie – Wydarzenia – Tradycja”, które rozpoczęło się od przemówienia  Przewodniczącego  Rady Miejskiej Wiesława Barabasza. W swoim wystąpieniu przedstawił rys historyczny wydarzeń, mówił o pracy dla Ojczyzny ponad podziałami, o szacunku dla drugiego człowieka i o tym, iż wolność i niepodległość musimy pielęgnować, bo nikt nam jej nie dał na zawsze. Podkreślał również jak ważna jest miłość  do Ojczyzny, szacunek i wdzięczność wobec Polaków, którzy w walce poświęcili to co najcenniejsze dla każdego człowieka - oddali swoje życie, z miłości do kraju i wiary w zwycięstwo. Przewodniczący serdecznie podziękował również wszystkim osobom, które były zaangażowane w przygotowanie uroczystości. Po oficjalnym otwarciu na scenie zaprezentowano montaż słowno – muzyczny pt. „Z pamiętnika powstańca styczniowego” przygotowany przez Panią Anetę Sypek w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Kamienicy. Całość oprawiono muzyczną aranżacją przygotowaną i wykonaną przez Dariusza Orłowskiego, Michała Olecha wraz z solistkami  Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie. Serdecznie gratulujemy instruktorom, nauczycielom, młodzieży za wspaniałe zaangażowanie w wydarzenie oraz pielęgnowanie  patriotycznych postaw. Wystawa została zorganizowana przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie dzięki pozyskaniu środków z Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.  Ekspozycja składa się z trzech części. Pierwsza z nich poświęcona została genezie wybuchu walk.  Informacje dotyczące odprawianych nabożeństw patriotycznych, zdejmowania rosyjskich napisów i herbów, odpalaniu petard. Druga część wystawy prezentuje m. in. sylwetki dowódców oddziałów działających na Lubelszczyźnie, najważniejsze wydarzenia i ludzi biorących w nich udział. Obok materiałów dotyczących powszechnie znanych postaci jak Leona Frankowskiego czy Kazimierza Bogdanowicza pojawiają się również przekazy o osobach często znanych jedynie z zaprezentowanych dokumentów. Większość archiwaliów jest wytworem administracji rosyjskiej, choć pojawiają się także dokumenty wytworzone przez stronę polską – przede wszystkim gazety zawierające doniesienia również o walkach na Lubelszczyźnie. Część trzecia wystawy dotyczy kultywowania pamięci o powstaniu i jego żywej tradycji. Poświęcona jest w dużej mierze weteranom walk. Wystawę  można oglądać do 15.09.2023r  na płycie Rynku.                
  Data publikacji:
Wersja XML