Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje z programu "Mój prąd"

“Mój Prąd” to nowy rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych kwotą maksymalnie 5 tys. zł. Ministerstwa: Środowiska i Energii zakładają, że dzięki wsparciu liczba instalacji na polskich domach zwiększy się o blisko 200 tysięcy, co da około 1000 MW mocy w instalacjach prosumenckich. Nowy program ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej. Nabór wniosków wystartował 30.08.2019 r.
 
Mój Prąd – kiedy rozpoczyna się program?
Terminem kwalifikacji kosztów jest 23 lipca 2019. Oznacza to, że w programie może wziąć udział każda instalacja opłacona w całości lub część po 23 lipca. Istotny jest termin wymiany licznika przez operatora systemu dystrybucyjnego (zakład energetyczny) – przyłączenie musi zostać wykonane po ogłoszeniu konkursu. Termin pierwszego naboru już ruszył i potrwa od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
 
Dotacja z programu “Mój Prąd” – ile wyniesie?
Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie będzie jednak mogła przekroczyć 5 tys. złotych. Ze względu na to, że koszt instalacji fotowoltaicznej zwykle przekracza 10 tys. zł w praktyce większość ubiegających się o dofinansowanie otrzyma maksymalną kwotę – 5 tys. zł. W programie można zamontować instalacje o mocy od 2 do 10 kWp.
 
“Mój Prąd” – dla kogo program?
Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna i “Czyste Powietrze”
Prosument będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. “Mój prąd” nie będzie się łączyć z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.
“Mój Prąd” – kto pierwszy ten lepszy
Dofinansowania będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu 1 mld zł czyli 200 tys. prosumentów.
“Mój Prąd” – kiedy złożyć wniosek?
Dofinansowanie z programu “Mój prąd” można otrzymać, gdy instalacja została zgłoszona po oficjalnym uruchomieniu programu. Osoby które już korzystają z instalacji fotowoltaicznej lub zgłoszą ją do zakładu energetycznego przed startem projektu (30.08), nie otrzymają dotacji. Wniosek trzeba będzie złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji, wcześniej nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.
 
Gdzie znaleźć wniosek o dofinansowanie z programu “Mój Prąd”?
Wniosek jest dostępny, na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl. Wnioski należy złożyć w formie papierowej z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd”.
Jakie dokumenty do wniosku o dopłatę “Mój Prąd”?
Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji:
• kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
• dowodu zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie
• zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano
• klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.
 
Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze (pierwszy nabór od 30.08.2019 – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania środków). O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego złożenia w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w Warszawie w portierni w godzinach 8:00 – 15:00.
Ocena wniosku według kryteriów dostępu dokonywana jest zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w programie priorytetowym. Niespełnienie choć jednego z warunków skutkuje odrzuceniem wniosku, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany we wniosku.
 
“Mój Prąd” – kiedy wypłaty?
Dotacje z programu “Mój Prąd” będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie. Informacje o podpisaniu umowy jest przekazywana beneficjentowi drogą elektroniczną.
Regulamin “Mój Prąd” – szczegóły programu
Pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl.
 
Budżet programu “Mój Prąd”
Program “Mój prąd” zaplanowany jest na lata 2019-2025 lub do wyczerpania budżetu – 1 mld zł. Projekt będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie wypłacał wsparcie. Pieniądze znajdują się już na rachunku NFOŚiGW i pochodzą między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska.
Czy można powiększyć aktualną instalację w programie „Mój Prąd”?
Nie. Program Mój Prąd dotyczy wyłącznie nowych instalacji i nie może dotyczyć wzrostu mocy na zamontowanej już instalacji.
Wersja XML