Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w 2015 r.

W poniedziałek 28 grudnia 2015 r. paczkowscy radni spotkali się na ostatnim w tym roku posiedzeniu sesyjnym.

Na sali oprócz czternastu członków Rady,  nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki oraz jego zastępcy Roberta Piegzy. W sesji wziął udział również Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, Sekretarz Iwona Cymara oraz sołtysi wsi z terenu naszej gminy.

Na początku posiedzenia wystąpił zespół ECHO śpiewając znane i mniej znane kolędy oraz dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Paczkowie, które bardzo udanym przedstawieniem jasełkowym uświetniły obrady sesji.

Po zakończonym występie Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Wiesław Barabasz rozpoczął posiedzenie.

Jak zawsze poszczególne głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad.

Tego dnia radni podjęli w sumie 12 uchwał. Na wprowadzeniu dokonano ostatnich korekt budżetu na 2015 r.

Następnie Rada jednogłośnie uchwaliła Budżet Gminy Paczków na 2016 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową. W 2016 r. dochody planuje się w kwocie ogółem 34.964.400,00 zł. Natomiast wydatki w kwocie ogółem 34.108.377,00 zł.

Radni poddali pod głosowanie również uchwałę dot. przyjęcia regulaminu korzystania z sołeckiego boiska sportowego we wsi Gościce oraz regulaminu korzystania z toru rowerowego typu pumptrack położonego w Paczkowie przy Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji.


Rajcy poprzez głosowanie wyrazili zgodę na przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 dla Gminy Paczków.

Następnie podjęto uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Paczków do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”,  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu na dofinansowanie działalności Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji w Paczkowie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nysie.

Radni zaakceptowali również uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych, Uchwałę zmieniającą uchwałę nr XXIV/195/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków z dnia 29 listopada 2012 r., Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie i nadania Statutu oraz w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W tej części wszystkie projekty uchwał zostały jednogłośnie zaakceptowane.

 

 

 

Wersja XML