Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

 UWAGA ! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 105.000,00 zł.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 09 października 2019 roku do 14 października 2019 roku.

UWAGA: informujemy, iż wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne rozpoczynające się najwcześniej w terminie od 30.10.2019 r. tak aby urząd zdążył zawrzeć umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, przed rozpoczęciem wnioskowanego kształcenia. Ze względu na to, iż ww. limit dotyczy roku 2019 wnioskowane szkolenia muszą rozpocząć się w roku bieżącym i w tym też roku finansowane.

 Aby skorzystać z rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy lub priorytet 1. albo 2. albo 6.  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 I.      Priorytety wydatkowania rezerwy środków KFS na 2019 r. zdefiniowane przez Radę Rynku Pracy:

1)          wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,

2)          wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

3)          wsparcie kształcenie ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.*

*Pracodawca, który chce spełnić priorytet 3.  powinien udowodnić, że ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.  Wsparciem kształcenia w ramach tego priorytetu można objąć  wyłącznie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

 II.    Priorytet  1. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie** lub województwie zawodach deficytowych,

Priorytet  2. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,

 Priorytet  6. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 **Przy ocenie wniosków, uwzględnia się wyłącznie zawody deficytowe zidentyfikowane w powiecie nyskim, określone w „Barometrze zawodów 2019 (powiat nyski).

W pierwszej kolejności do rozpatrzenia kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Rady Rynku Pracy.

W przypadku nie przyjęcia do realizacji wystarczającej liczby wniosków spełniających priorytety wydatkowania Rady Rynku Pracy, tak aby w pełni wykorzystać przyznaną pulę środków z rezerwy KFS, urząd będzie przyjmował do realizacji wnioski spełniające priorytety:  1. lub 2. lub 6. ministra. 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 UWAGA !

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Nysa uwzględnia:

Wnioski należy składać w biurze podawczym PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5, parter.

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06 lub w siedzibie urzędu, II piętro, pok. nr 27.

Link do strony: http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:3078.html

Wersja XML