Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ubezpieczenia zdrowotne - tryb dokonywania zgłoszeń

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin , sposób i tryb ich ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1373  z późn. zm).
Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
- rolnicy i ich domownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników,
- rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy ( obowiązkowo ) i nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
- osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą,
- członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów, którzy zostali  przez nich zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego,
- pomocnicy rolnika.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonywać w jednostce organizacyjnej Kasy właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego na druku KRUS UD-27 dostępny na stronie: www.krus.gov.pl/bip/formularze i-wnioski/ubezpieczenia/)
Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne i terminy płatności:
- w gospodarstwach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest finansowana przez budżet państwa,
- w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych 6 i więcej hektarów przeliczeniowych składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest opłacana przez rolnika  w takich samych terminach jak przy składkach na ubezpieczenie społeczne rolników,  tj.  do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału,
- rolnicy prowadzący działalność rolniczą w ramach działów specjalnych w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu  społecznym rolników zobowiązani są opłacać składkę zdrowotną indywidualnie w terminie do 15 dnia następnego miesiąca od zdeklarowanej podstawy wymiaru składki,

- podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne domowników rolników prowadzących wyłącznie samoistny działa specjalny produkcji rolnej stanowi 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wpłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”. Składka od nowej podstawy obowiązuje od dnia 1 kwietnia danego roku,
- za emerytów i rencistów składka zdrowotna wynosi 9% podstawy jej wymiaru.
Ważne! Składka zdrowotna dla współwłaścicieli, dzierżawców, a także spadkobierców lub członków wspólnoty gruntowej, bez wyodrębnionego dla każdego z nich obszaru użytkowanych gruntów w hektarach przeliczeniowych naliczana jest w jednakowej pełnej wysokości za każdą osobę objętą ubezpieczeniem w tym gospodarstwie rolnym. Rolnicy i domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu wykonywanej działalności rolniczej i z tego tytułu opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna.

 

Wersja XML