Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego

Gmina Paczków otrzymała kolejne dofinansowanie na zadanie pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na plantach miejskich w Paczkowie”. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. W celu zwiększenia szans na pozyskanie dofinansowania niezbędne było zawarcie partnerstwa z innymi samorządami.

Liderem została Gmina Nysa, a Partnerami Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Paczków oraz Gmina Otmuchów. Projekt pt. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego”  uzyskał wsparcie finansowe, a Lider podpisał umowę o dofinansowanie. Gmina Paczków w ramach zadania zamierza odtworzyć historyczne nasadzenia oraz uzupełnić ubytki drzewostanu pasujących krajobrazowo i zawiązujących gatunkowo do stanu istniejącego. W celach edukacyjnych oraz zróżnicowania zasobów przyrodniczo krajobrazowych planuje się również wprowadzenie gatunków introdukowanych. Zaplanowano nasadzenie roślin prawnie chronionych. Zachowane zostaną i częściowo odtworzone wolne powierzchnie trawników. Planuje się wprowadzić średnie i niskie krzewy ozdobne, które posadzone w grupach w sposób naturalny będą tworzyć otulinę zadrzewień i tło dla klombów parkowych. Dodatkowo przeprowadzone zostaną zabiegi pielęgnacyjne. Elementem prezentowanego zadania będzie utworzenie ścieżki edukacyjnej mającej za zadanie ekspozycję gatunków roślin o znacznej bioróżnorodności florystycznej na terenie plant miejskich. Przedmiotowa trasa zostanie wyznaczona wzdłuż istniejących ciągów pieszych oraz oznaczona poprzez tablice informacyjne główne- opisujące gatunki drzew i krzewów znajdujących się na danym obszarze (alei) oraz indywidualne- przyporządkowane bezpośrednio i szczegółowo opisujące gatunek drzewa lub krzewu. W ramach, której zakłada się przebudowę ciągu na działce nr 416 (fragment plant od ul. Wrocławskiej do ul. Wojska Polskiego) w zakresie wymiany nawierzchni na kostkę granitową, zmiany geometrii, likwidacji odcinka ciągów usytuowanego wzdłuż murów obronnych, budowy schodów terenowych oraz pochylni. Uzupełnieniem działań ma być montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na odpady i tablice informacyjne na ścieżce edukacyjnej.

W ramach zadania pokryte zostaną także koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego i tablic unijnych. Całkowita wartość zadania Gminy Paczków wynosi ponad 606 tys. zł, z czego dofinansowanie ponad 504 tys. zł. Zadanie realizowane będzie przez cały 2020 rok.

 

 

Wersja XML