Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

W dniu 31 października 2019r. o godzinie 10:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, w której uczestniczyło 12 radnych. Przewodniczący Rady- Wiesław Barabasz dokonał otwarcia sesji i stwierdził prawomocność obrad. Następnie wybrano sekretarza oraz zatwierdzono protokół z ostatniej sesji. Po odczytaniu porządku obrad, Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka wręczył serdeczne gratulacje Pani Dominice Piznal za otrzymanie tytułu Społecznika Roku. Następnie Burmistrz zaprosił wszystkich zgromadzonych na obchody dnia 11 listopada oraz odczytał sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. W sprawozdaniu zostały opisane m.in. spotkanie  z Marszałkiem w sprawie gospodarki odpadami, zebranie w Nysie w sprawie odbioru bioodpadów przez RCGO w Domaszkowicach, spotkanie  z przedsiębiorcami  z paczkowskiego rynku, wyjazd do miasta partnerskiego Einbeck, spotkanie z przedst. Tauron ds. kontaktu z samorządami w sprawie obniżenia kosztów poboru prądu.  Po sprawozdaniu udzielono głosu Panu Piotrowi Wachowi, który podziękował za pomoc w organizacji biegu ‘’Paczkowska Dycha’’.  Został przedstawiony raport o stanie zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2018/2019. Po przerwie uchwalono sześć uchwał, które zostały przegłosowane przez dwunastu radnych. Uchwały dotyczyły między innymi sprawy postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, sprawy przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, sprawy zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019r. Również została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia ‘’Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze 2019r.’’, Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2019’’,‘’Informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Paczków za I półrocze 2019r oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych. Na zakończenie obrad głos zabrali Radni którzy wyszli z wieloma inicjatywami, które zostaną przeanalizowane przez Burmistrza Gminy Paczków.

 

 

Wersja XML