Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków

Gmina Paczków otrzymała wsparcie na projekt pn. „Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków” (nr RPOP.09.01.03-16-0017/18)   realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09- Wysoka jakość edukacji, Działania 09.01- Rozwój Edukacji, Poddziałanie 9.1.3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. Projektem objętych jest 5 przedszkoli z Gminy Paczków: PP nr 1 w Paczkowie, PP nr 2 w Paczkowie, ZSP w Trzeboszowice, ZSP w Kamienicy oraz ZSP w Dziewiętlicach.

W okresie od 31.05.2019 r. do 29.05.2021 r. zostaną zrealizowane zajęcia artystyczne, muzyczne, techniczne, ruchowe, manualne, rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone aktywnymi metodami, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów i uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem (łącznie 4274 godziny); warsztaty dla nauczycieli w zakresie samoświadomości w pracy z dzieckiem oraz poprawiające kompetencje nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej. Dodatkowo zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, doposażone sale zajęciowe oraz 4 place zabaw na kwotę 216.000,00 zł.

Całkowita wartość projektu to 1 352 361,55 zł, w  tym dofinansowanie wynosi 1 149 481,55 zł, wkład własny: 202 880,00 zł (niepieniężny wynajem sal).

Podczas ostatniej soboty 30 listopada 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu Gmina Paczków otrzymała tytuł „Europejskiej Akademii Przedszkolaka”, który odebrał Artur Rolka Burmistrz Paczkowa wraz z Małgorzatą Stano – Przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Paczkowie oraz Katarzyną Rolką Naczelnikiem Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Uroczystego wręczenia dokonał Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego wraz z panią Mileną Piechnik Wicedyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML