Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ubezpieczenie zdrowotne – tryb dokonywania zgłoszeń

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin tryb i sposób ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn. zm.), zgodnie z którymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

Ubezpieczony ma obowiązek informowania KRUS o członkach rodziny niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia (art.67 ust.3 wymienionej ustawy ). 

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć  na druku KRUS UD- 2Z, (który dostępny jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „wnioski do pobrania”) w jednostce organizacyjnej Kasy właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego.

 

WAŻNE !

Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna.

 

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

 

Wersja XML