Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Korzystne zmiany w wynajmie lokali!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Paczków, Burmistrz Artur Rolka wystąpił do Rady Miejskiej w Paczkowie z propozycją dokonania zmian uchwały dot. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków.

 

Do zadań własnych gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Gmina zapewnia lokale mieszkalne, socjalne oraz zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Główna zmiana dotyczy zwiększenia kryterium metrażowego z 5 m2 na 6 m2 powierzchni pokoi przypadających na członka gospodarstwa wieloosobowego, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego kryterium wynosić będzie nie więcej niż 10 m2 .

Istotna zmiana dotyczy również podniesienia progu dochodowego dla osób starających się o przydział lokalu mieszkalnego o 50 %, czyli z 150% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym na 200 % (tj. 1.760,90 zł) oraz z 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym na 150% (tj. 1.320,68 zł).
 

Kolejna zmiana dotyczy osób przebywających w placówkach opiekuńczych lub rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Gminy Paczków. Po uzyskaniu pełnoletniości osoby te będą mogły starać się o uzyskanie mieszkania.

Podwyższono również próg metrażowy i dochodowy dla gospodarstw domowych, w których są osoby niepełnosprawne z 10 m2 powierzchni pokoi na osobę na nie mniej niż 12 m2  oraz z 200 % najniższej emerytury na 250 %.

Zmieniono również zasady dla osób pozostających w lokalach po opuszczeniu przez najemcę oraz w lokalach, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy. W pierwszym przypadku zaproponowano zmniejszenie obowiązku zamieszkiwania w takim lokalu z 5 lat do 2 lat oraz odstąpiono od zasad sprawdzania kryterium dochodowego i ustalania kategorii osób, którym takie prawo przysługiwało.

 Z kolei w drugim przypadku poszerzono krąg osób, którym umożliwiono zawarcie umowy najmu po śmierci najemcy. Poza rodzicami, pełnoletnim bratem, siostrą, wnukiem dodano prawnuka. Zmieniono także okres zamieszkiwania z 5 lat na 1 rok.
 

Ostatnia zmiana dotyczyła osób zamieszkujących lokal po rozwiązaniu umowy ze względu na zaległości. Wprowadzenie powyższych zmian przyczyni się do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych większej liczby mieszkańców.

 

Wersja XML