Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:

 1. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 2. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 6. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1 (pok. 10) w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 15:00.  Kopertę należy opatrzyć opisem: „Oferta realizacji zadania publicznego – z dopiskiem w jakim zakresie będzie zadanie realizowane”.


Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Wersja XML