Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsza Sesja Rady Miejskiej w 2020 roku

Dnia 9 stycznia 2020r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się sesja Rady Miejskiej w Paczkowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Na sesji uczestniczyło 15 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz dokonał otwarcia sesji i stwierdził prawomocność obrad. Podczas sesji wręczono Medal Państwowej Komisji Wyborczej na ręce Pani Iwony Cymary za wieloletni wkład pracy w organizację i przeprowadzenie wyborów oraz referendów na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.

 ‘’Pani wielkie zaangażowanie, kultura osobista oraz rzetelność przy wykonywaniu zadań związanych z organizacją wyborów i referendów, w tym prowadzeniu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych zyskało uznanie przełożonych, w środowisku pracowników administracji publicznej oraz szacunek wyborców. Proszę przyjąć wyrazy szacunku oraz życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym wraz z okolicznościowym medalem Państwowej Komisji Wyborczej.’’ Medal wręczył Rafał Tkacz- Dyrektor Delegatury Opolskiej Krajowego Biura Wyborczego.

Odznaczenie zostało przyznane przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego- Magdalenę Pietrzak oraz przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej- Wiesława Kozielewicza. Po wręczeniu medalu wybrano sekretarza obrad oraz zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji i odczytano porządek obrad. Kolejnym punktem było sprawozdanie Burmistrza Artura Rolki z działalności w okresie międzysesyjnym od 19.12.2019r. do 13.01.2020r oraz sprawozdanie z prac Komisji. Burmistrz nawiązywał do Sesji Rady Młodzieży, sesji Rady Powiatu, odbioru kamienicy Rynek 3, Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz do  Orszaku Trzech Króli. Na sesji podjęto pięć uchwał:

- Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Paczków na 2020 r.,

- Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.,

- Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – została przedstawiona opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Paczków na lata 2020-2023, dyskusja nad projektem uchwały oraz zostało przeprowadzone głosowanie nad projektem uchwały,

- Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2020 rok - została przedstawiona opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, dyskusja nad projektem oraz głosowanie nad projektem uchwały. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 60 132 788,00 zł oraz  wydatki budżetu w łącznej kwocie 60 082 018,00 zł. Nadwyżka budżetu w 2020 roku wynosi 50 770,00 zł, którą to kwotę przeznacza się na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu kredytów. Budżet został przedstawiony pod adresem:paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=20089&bar_id=8836 . Budżet za 2020r. został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych uczestniczących w Sesji Rady Miasta.

-Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu na dofinansowanie działalności Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji w Paczkowie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nysie.

Uchwały zostały zaakceptowane przez wszystkich radnych jednogłośnie. Zakończenie sesji nastąpiło po zapytaniach radnych oraz wolnych wnioskach. Transmisje z obrad Sesji Miejskiej w Paczkowie dostępne są pod adresem: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=opolskie&rada=rada_miejska_w_paczkowie.


 

 

 

Wersja XML