Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowski Klub Sportowy - Konkurs

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w klubach sportowych prowadzących działalność statutową upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży pn. MARSZAŁKOWSKI KLUB SPORTOWY

W ramach priorytetu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zakresem zadań objęty zostaje następujący obszar tematyczny:

1) upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, lub

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy i rzeczowy) Podmiotu.

Na realizację zadania publicznego przeznacza się kwotę do 500 000,00 zł. 

Wysokość finansowania/dofinansowania wnioskowanego zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł.

Zadanie winno być wykonane w roku 2020, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu przez Zarząd Województwa i podpisaniu umowy, a zakończenie do dnia 30.11.2020 r.

W konkursie mogą brać udział następujące Podmioty:

1) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, (z zastrzeżeniem art.3 ust. 4 ustawy o działalności z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.);

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4) spółdzielnie socjalne;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, do dnia 18.03.2020 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 w Opolu/sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, w siedzibie przy ul. Żeromskiego 3 w Opolu (III piętro). Złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP, podpisanej certyfikatem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną do złożenia oferty jest równoważne ze złożeniem jej w wersji papierowej.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Więcej informacji na stronie: https://bip.opolskie.pl/2020/02/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-2020-roku-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojewod/

Wersja XML