Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majowa sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

24 maja 2020 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej, na której obecnych było 14 radnych. Głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad. 

Podczas sesji Burmistrz Gminy Paczków przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi w 2019 r., w ramach którego zostały wyczytane wszystkie dotacje przekazane przez Gminę. 

Głównym punktem sesji był Raport o stanie Gminy Paczków za 2019r. Burmistrz Artur Rolka poprzez prezentację multimedialną przedstawił zakres dokumentu. Informacje ogólne o stanie Gminy za 2019 r., dane dotyczące mienia komunalnego, główne inwestycje realizowane w 2019 r. na kwotę ponad 17 mln zł., informacje o realizacji polityk, programów i strategii obowiązujących w 2019r., planowanie przestrzenne, realizacje uchwał Rady Miejskiej w Paczkowie, współpracę z innymi społecznościami samorządowymi, współpracę zagraniczną, inne istotne działania Burmistrza, kulturę, turystykę, sport i rekreację, oświatę i edukację, pomoc społeczną, gospodarkę wodno – ściekową, gospodarkę odpadami komunalnymi, infrastrukturę drogową, rozwój gospodarczy, budżet obywatelski, fundusz sołecki oraz bezpieczeństwo publiczne.

Paczkowscy Radni tego dnia podjęli dziesięć uchwał:

Po wolnych wnioskach Radni zakończyli obrady.

Uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod zakładką Prawo lokalne.

 

 

 

Wersja XML