Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

W czwartek, 27 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, w której uczestniczyło 14 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzednich sesji. Do porządku obrad wprowadzono uchwałę dot. udzielenia pomocy finansowej powiatowi nyskiemu na dofinansowanie działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

Następnie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, m.in. brał udział w uroczystym otwarciu Muzeum Ziemi Paczkowsko-Javornickiej w Javorniku, udział w programach promujących naszą gminę w TV Republika oraz TVP 3 Opole, spotkanie z rolnikami oraz z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w sprawie szkód na uprawach, udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów oraz w Jarmarku św. Rity w Głębinowie. Ponadto Burmistrz przedstawił informację o trwających i zakończonych inwestycjach na terenie Gminy Paczków, zakończono przebudowę boisk sportowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie, Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Kamienicy. Natomiast w dalszym ciągu trwają prace przy stawie na ul. Klonowej w Paczkowie, remonty przy zagospodarowaniu obiektu po byłej szkole na ulicy Kościelnej, termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie, prace przy zagospodarowaniu zabytkowych plant miejskich oraz ścieżki edukacyjnej, wykonanie oznakowania pionowego z nazwami ulic w ciągu dróg gminnych ul. Jana Moniuszki, mjr. Hieronima Dekutowskiego, gen. Augusta Fieldorfa „Nila”, gen. Stefana Grota-Roweckiego, rtm. Witolda Pileckiego. Poza tym wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie modernizacji nawierzchni drogi przy ul. Górniczej w Paczkowie. W ramach programu „Funduszu Dróg Samorządowych” złożyliśmy 4 wnioski na przebudowę drogi w Ściborzu, remont drogi na ul. Dworcowej do granicy województwa, drogi w Unikowicach oraz w Trzeboszowicach.

Po sprawozdaniu uchwalono sześć uchwał, które zostały przegłosowane przez 14 radnych. Uchwały dotyczyły między innymi zmiany budżetu Gminy Paczków na 2020 r., podjęto  również uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych. Dodatkowo na niniejszej sesji podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezesa Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie oraz na dofinansowanie działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

 

 

 

Wersja XML