Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków

Na terenie Gminy Paczków realizowany jest program „Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1, Rozwoju edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowite koszty projektu to - 1 352 361,55 zł, kwota wsparcia – 1 149 481,55 zł. Wkład własny niepieniężny Gminy to – 202 880 zł.

W ramach projektu we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez Gminę oraz w Przedszkolu Publicznym w Dziewiętlicach prowadzonym przez Stowarzyszenie, realizowane są zajęcia : artystyczne, taneczne, teatralne uzupełniające, plastyczne, przyrodnicze, matematyczne oraz języka angielskiego.

Do każdego przedszkola zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, dywany interaktywne, laptopy itp. Doposażono również placówki w meble, stoliki, krzesła.

Cztery przedszkola otrzymały również doposażenie placów zabaw o wartości 216 000 zł.

Projekt realizowany jest do 31 października 2021 r.

 

 

 

Wersja XML