Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy Paczków

Na pierwszej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Paczkowie w dniu 27 stycznia 2016r. Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz mieszkańcom sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie od 29 grudnia 2015r.do 26 stycznia 2016 r.

29.01.2015r. odbyła się narada z Naczelnikami Urzędu Miejskiego w Paczkowie oraz z Dyrektorami jednostek podległych, następnie narada z Komendantami oraz spotkanie z Profesorem Obracajem dotyczące rewitalizacji płyty Rynku.

30.12.2016r. – spotkanie z Tauron Polska Energia S.A. w sprawie uzgodnienie warunków nowej umowy na oświetlenie uliczne, a także planów na 2016r. (m.in. dokończenie wymiany okablowania ziemnego wokół murów obronnych, zmiany punktów oświetleniowych, montażu nowych na ul. Kolejowej i Dworcowej, zainstalowania dwóch dużych skrzyni energetycznych na placu spotkań w Kozielnie). W dniu tym odbyło się również posiedzenie Burmistrza dot. spraw administracyjnych, sprzedaży i zamiany działek oraz rozwoju sportu  na terenie gminy – przyznano dotacje celowe klubom sportowym i LZS-om z Gminy Paczków (KS „Sparta” – 90.000 zł, LZS Trzeboszowice – 20.000 zł, LZS Ujeździec – 17.000 zł, LZS Dziewiętlice – 23.000 zł, LZS Kamienica – 20.000 zł, Klub Karate – 15.000 zł).

04.01. 2016r. – narada z Naczelnikami oraz Dyrektorami jednostek podległych, cykliczne spotkania z mieszkańcami gminy. Rozstrzygnięto konkurs na Kierownika  Placówki Wsparcia Dziennego, którym został Pan Dariusz Puk.

05.01. 2016r. – odbyła się narada z Komendantami oraz spotkanie z Firmą Atrium Grupa Doradcza z Poznania w sprawie Studium Wykonalności  projektu kanalizacji miasta Paczków oraz sołectwa Kozielno.

07.01. 2016r. – wigilia z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz posiedzenie Burmistrza dot. m.in. sprzedaży 3 lokali mieszkalnych, 2 lokali mieszkalnych na zamianę.

08.01.2016r. – spotkanie z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków dot. paczkowskiej Starówki oraz płyty Rynku. Wieczorne spotkanie z mieszkańcami Kozielna w sprawie remontu drogi.

12.01. 2016r. – cotygodniowa narada z Naczelnikami i Dyrektorami jednostek podległych oraz narada z Komendantami. W dniu tym odbyło się także posiedzenie Burmistrza, na którym przyjęto rozliczenie dotacji dla Ośrodka Kultury i Rekreacji na edukacyjne zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży, rozliczenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Nysie na działalność Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji w Paczkowie oraz rozliczenie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie na zakup samochodu nieoznakowanego.

13.01.2016r. – spotkanie z Prezesem Zarządu Grupy AZOTY Kędzierzyn – Koźle w sprawie dofinansowania AEROPIKNIKU.

14.01.2016r. – udział w Konferencji Strategia dla Obszaru Społecznego, spotkanie z władzami Javornika dot. realizacji wspólnego projektu, udział w Jasełkach w Domu Kultury przygotowanych przez Publiczne Przedszkole nr 1 w Paczkowie.

15.01.2016r. – spotkanie w Kamieńcu Ząbkowickim w sprawie partnerstwa we wspólnym projekcie unijnym. Udział w Komisji Mieszkaniowej oraz w III Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w PSP nr 3 w Paczkowie.

17.01.2016r. – Walne Zgromadzenie Związku Wędkarzy, Oddział w Paczkowie.

18.01.2016r. – narada z Naczelnikami i Dyrektorami jednostek. Spotkanie w Nysie z Wicemarszałkiem Województwa odnośnie zabudowy w obszarze cieków wodnych oraz z dziećmi ze szkoły w Gościcach na temat segregacji odpadów.

19.01.2016r. – spotkanie w NFZ w Opolu w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Paczków, spotkanie organizacyjne dot. Dni Województwa Opolskiego, spotkanie z pracownikami ZUKiM odnośnie realizacji zadań.

20.01.2016r. – spotkanie ze Szkołami Stowarzyszeniowymi przy ul. Kościelnej w Paczkowie dot. segregacji odpadów, otwarcie Turnieju Gminnego „Mały Olimpijczyk”, wieczór z kolędą w Kamienicy.

21.01.2016r. - udział w Komisji Wspólnej, posiedzenie Burmistrza ( dot. m.in wykreślenia 4 osób z listy o najem lokali mieszkalnych/socjalnych przez Społeczna Komisję Mieszkaniową, pozytywnego rozpatrzenia 6 wniosków o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego oraz 1 negatywnego rozpatrzenia, zakupienia nagrody dla wyróżniających się rolników, zgody na udział w programie „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”).

22.01.2016r. – Współorganizacja Konwentu Wójtów i Burmistrzów.

23.01.2016r. – udział w Dniu Babci i Dziadka w Ściborzu, spotkanie sprawozdawcze w OSP Kamienica.

25.01.2016r. – narada z Naczelnikami i Dyrektorami jednostek, spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

26.01.2016r. – posiedzenie Burmistrza oraz narada z Dyrektorami jednostek oświatowych.

Dodatkowo Burmistrz Gminy Paczków poinformował o tym, że na stronie internetowej www.paczkow.bip.net.pl zostały zamieszczone zapytania ofertowe dotyczące:

- korytowania z profilowaniem i montażem obrzeży betonowych na działkach gminnych w obrębie murów obronnych,

- na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie”,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Klonowej i ul. Poniatowskiego,

- wykonanie składu komputerowego, łamania stron, druku i kolportażu gazety gminnej „Głos Paczkowa” w 2016r.,

- na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Paczków na lata 2016-2020.

W miesiącu lutym 2016r. Gmina Paczków zamierza złożyć dwa wnioski o dofinansowanie na przebudowę dróg w miejscowościach Ujeździec oraz Wilamowa do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W marcu 2016r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie na rewitalizację płyty Rynku w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w partnerstwie z miastem Javornik. Natomiast w maju 2016r. chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości  Paczków – Osiedle Wieszczów i ul. Robotnicza oraz Kozielno w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Obecnie rozpoczynają się prace nad opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i przygotowaniem dokumentacji technicznej na termomodernizację PSP nr 3 w Paczkowie.

Po sprawozdaniu Burmistrza odbyła się dalsza część sesji Rady Miejskiej w Paczkowie. Streszczenie sesji zamieścimy w kolejnym artykule.

 

 

 

 

 

Wersja XML