Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Paczkowie w 2016 r.

27 stycznia 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej.

Na sali, oprócz 12 członków Rady, w posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, Sekretarz Iwona Cymara, sołtysi z podpaczkowskich wsi oraz dyrektorzy jednostek podległych.

Jak zawsze poszczególne głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad. Do porządku obrad Burmistrz Gminy Paczków wprowadził dwie uchwały.

Pierwsza z nich dotyczyła zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie utworzenia ,,Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie” w zakresie zmiany adresu siedziby, natomiast druga uchwała wiązała się ze zmianą uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Paczków.

Wszyscy radni jednogłośnie zatwierdzili i wprowadzili  nowe uchwały do porządku obrad, który przewidywał 16 punktów.

Następnie głos zabrał Burmistrz Artur Rolka, który przedstawił rajcom oraz mieszkańcom sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie od 29 grudnia 2015 r. do 26 stycznia 2016 r.  Po sprawozdaniu nastąpiła przerwa w sesji,  podczas której wszyscy uczestnicy udali się przed Ratusz by podziwiać poloneza w wykonaniu maturzystów z  Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Paczkowie. Poloneza poprowadził, podobnie jak przed rokiem Burmistrz Paczkowa – Artur Rolka oraz Pani Martyna Nakonieczny – dyrektor ZS w Paczkowie.

W kolejnym punkcie sesji nasi rajcy przystąpili do głosowań nad projektami uchwał. Rozpoczęli od uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r., następnie uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Paczkowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Paczków.

Rada podjęła też uchwały w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa w Kozielnie, uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paczków.

Radni poprzez głosowanie wyrazili zgodę na przyjęcie „Planu rozwoju sieci dróg gminnych na terenie gminy Paczków na lata 2016-2020”, zaakceptowali również uchwały  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Paczkowie na 2016 rok., w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych  Rady Miejskiej w Paczkowie na rok 2016.  oraz uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Paczkowie na 2016 r.

Środowa sesja po kilkugodzinnych obradach, zakończyła się przyjęciem przez Radę Miejską w Paczkowie wszystkich 10 uchwał, które zostały jednogłośnie zaakceptowane.

 

 

Wersja XML