Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc osobom niesamodzielnym

Działania w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19 w zakresie dożywiania osób niesamodzielnych i usługa marszałkowskiego kuriera społecznego.

Od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w Gminie Paczków zostaną uruchomione dwie usługi koordynowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej: dożywianie osób niesamodzielnych i usługa marszałkowskiego kuriera społecznego.  Pomoc jest skierowana do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz których dochód mieści się w granicach 1.752,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 zł na osobę w rodzinie. Weryfikacji osób objętych pomocą dokona OPS w Paczkowie.

W ramach usługi „dożywianie osób niesamodzielnych” przez 7 dni w tygodniu do odbiorców dostarczany będzie nieodpłatnie obiad.

Usługa „kurier społeczny” polegać będzie w szczególności na sprawianiu zakupów, dowożenia artykułów spożywczych oraz leków, doraźnej pomocy wg potrzeb ustalonych indywidualnie z OPS w Paczkowie oraz bezpośrednim odbiorcą usługi. Pomoc kuriera jest nieodpłatna, natomiast odbiorcy pokrywają koszty zleconych kurierowi zakupów (art. spożywczych, leków, ciepłego posiłku).

Zadania realizowane są w ramach Projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

 

Wersja XML