Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zatwierdzony budżet na 2021 r.

W czwartek, 21 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, w której uczestniczyło 14 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzednich sesji.

Następnie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, przedstawił informację o trwających i zakończonych inwestycjach na terenie Gminy Paczków. Zakończono prace przy stawie na ul. Klonowej w Paczkowie. Ponadto trwają prace przy zagospodarowaniu oraz wyposażeniu obiektu po byłej szkole na ulicy Kościelnej, a także prace przy zagospodarowaniu zabytkowych plant miejskich oraz ścieżki edukacyjnej. Poza tym ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Kamienicy w plombie Rynek 45, na dokumentację projektową remont drogi przy ul. B. Chrobrego oraz na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego pod obiekt OSP w Starym Paczkowie.  

Po sprawozdaniu uchwalono 7 uchwał, które zostały w 100 % przegłosowane przez 14 radnych. W tym najważniejsze uchwały dot. wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2021 rok.

Budżet Gminy Paczków po stronie wydatków ustala się w łącznej kwocie 56 968 152,00 zł w tym wydatki bieżące 50 758 650,00 zł, a wydatki majątkowe 6 209 502,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2 791 517,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.  Przychody budżetu zaplanowano natomiast na kwotę 4 209 809,00 zł, a rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 418 292,00 zł.

Ponadto dochody w wysokości 277 000,00 zł stanowiące opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego.

Po stronie dochodów natomiast zaplanowano w budżecie kwotę ponad 54 176 635,00 zł, na którą składa się m.in. subwencja ogólna, dotacje na zadania zlecone, udziały w podatkach dochodowych oraz podatek od nieruchomości.

W tym dniu podjęto również między innymi uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu na dofinansowanie działalności Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji w Paczkowie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nysie, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1673 O – ulicy Henryka Sienkiewicza w Paczkowie, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Paczków, biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Paczków, w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Paczków na rzecz Skarbu Państwa oraz w projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Każdą z sesji rady miejskiej w Paczkowie można śledzić  pod adresem internetowym: 

https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=opolskie&rada=rada_miejska_w_paczkowie

 

 

Wersja XML