Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkola Przyszłości w Gminie Paczków

Gmina Paczków otrzymała wsparcie na projekt pn. „Przedszkola Przyszłości w Gminie Paczków” (nr RPOP.09.01.03-16-0016/20)   realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09- Wysoka jakość edukacji, Działania 09.01- Rozwój Edukacji, Poddziałanie 09.01.03  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. Projektem objęte są 2 przedszkola z Gminy Paczków: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy.

W okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. będą realizowane różne formy zajęć: manualne, artystyczne, techniczne, ruchowe, muzyczne, matematyczne, przyrodnicze, języka angielskiego, zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia wspierające  (łącznie 1152 godziny).

Dodatkowo zostaną zakupione pomoce dydaktyczne o wartości 48 800 zł oraz doposażenie placów zabaw w interaktywne sprzęty dla obu przedszkoli w wysokości 56 000 zł.

Całkowita wartość projektu to 352 770,00 zł, w  tym dofinansowanie wynosi 299 810,00 zł, wkład własny: 52 960,00 zł (niepieniężny wynajem sal).

 

Wersja XML