Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ulgi dla przedsiębiorców

Nadeszły ciężkie czasy dla przedsiębiorców, jednakże Gmina Paczków próbuje temu przeciwdziałać. 

Radni na Sesji Rady Miejskiej w Paczkowie w dniu 25 lutego 2021r. podjęli dwie uchwały stanowiące zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się prowadzić działalność na terenie gminy Paczków. Pierwsza w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w następstwie nowych inwestycji na terenie gminy Paczków.

Natomiast druga w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Paczków.

Kolejna podjęta uchwała dotyczy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości przypadających w II kwartale 2021r. do dnia 31 lipca 2021r.

Dodatkowo podjęto również uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Zwolnienia dotyczą nieruchomości zajętych lub służących do realizacji zadań własnych Gminy, wykorzystywanych do świadczenia usług publicznych: związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej, służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków, zajętych na składowanie odpadów, związanych z działalnością sportową na świeżym powietrzu, zajętych w celu świadczenia pomocy społecznej, związanych ze sprawowaniem instytucjonalnej pieczy zastępczej, zajętych pod cmentarze, zajętych w budynkach szkół i przedszkoli na cele inne niż działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Zwolnienie gruntów, budynków i ich części, budowli, o których wyżej mowa stanowi pomoc de minimis.

 

Wersja XML