Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważna informacja dla przedsiębiorców w sprawie zwolnienia z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 2021

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę tę zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w roku poprzednim wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia.

Na mocy wprowadzonego art. 31 zzca ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rada gminy została upoważniona do podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bądź przedłużenia terminu na jej wniesienie. Zwolnienie z opłaty dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną.

Na wniosek Burmistrza Gminy Paczków Rada Miejska w Paczkowie w dniu 25 lutego 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok i zwrotu części tej opłaty.

Ponieważ w chwili obecnej 1 rata została już opłacona przez przedsiębiorców, zwolnieniu z opłaty podlegają 2 i 3 rata.

Zwalnia się z 2 i 3 raty opłaty, o której mowa w art.111 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Paczków przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, wnoszonej do dnia 31 maja 2021r. oraz do dnia 30 września 2021r.

Przyznaje się zwrot w wysokości 2/3 części opłaty pobranej od przedsiębiorców jednorazowo za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 3 marca 2021r. i wchodzi w życie po 14 dniach od jej publikacji.

Wersja XML