Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków

publicznych

 

Uwagi

1.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
w Paczkowie

Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu ABCD dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób
z niepełnosprawnością intelektualną

420 600 zł

Ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od wysokości dotacji przyznanej Gminie Paczków przez Wojewodę Opolskiego

Organizacja i prowadzenie Mieszkań Chronionych Wspieranych

250 000 zł

-

Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu „Senior+”

250 000 zł

-

 

 

Wersja XML