Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Środowiskowy Dom Samopomocy w Paczkowie

Serdecznie zapraszamy!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie ogłasza nabór uczestników do nowo powstałego Środowiskowego Domu Samopomocy w Paczkowie, który będzie działał w budynku przy ul. Kościelnej 24 w Paczkowie.

Planowane otwarcie maj 2021r.                  

Kogo szukamy?

Uczestnikiem ŚDS może być każda dorosła osoba zamieszkała na terenie Gminy Paczków, wymagająca wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami.

Co oferujemy?

1. Poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego ich funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Indywidualne i zespołowe treningi samoobsługi i umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

3. Nowo wyremontowane i wyposażone pracownie.

4. Spotkania oraz wyjazdy integracyjne.

Jak skorzystać z oferty Środowiskowego Domu Samopomocy?

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej poniższe dokumenty:
1)       wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Paczkowie;
2)       zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa;
3)       zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osoby niepełnosprawnej fizycznie;
4)       orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli posiada);
5)       oświadczenie o wysokości osiąganych przez członków rodziny dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Dyrektor OPS w Paczkowie po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym, w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę zainteresowaną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Paczkowie, tym samym upoważnia do korzystania z usług tam prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej oraz ustala odpłatność za pobyt.

Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, w celu określenia indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Kolejne decyzje wydawane są na czas określony po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Paczkowie.

Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić na wskutek złożenia pisemnej rezygnacji przez uczestnika, bądź opiekuna prawnego.

Każda osoba po przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Paczkowie zostaje zapoznana  z Regulaminem i Statutem Środowiskowego Domu Samopomocy w Paczkowie i jest zobowiązana do przestrzegania zapisów zawartych w powyższych dokumentach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Paczkowie prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie celem zweryfikowania czy dana osoba może być uczestnikiem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Paczkowie.

Wersja XML