Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

W czwartek, 29 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, w której uczestniczyło 13 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzednich sesji. Pan Burmistrz złożył wniosek o wycofaniu projektu Uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 324, 325, 326, 327, 381, 382, 383, 384, 385/1, 385/2, 386/1, 386/2, 387/1, 387/2, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 390/2, 390/4, 390/5, 390/6, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2, 393/1, 393/2, 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 412 obręb Kozielno, Gmina Paczków-obszar wiejski.

Sesja rozpoczęła się od prezentacji przez Naczelnika Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Nysie Pan Arkadiusz Jagiełło oraz przedstawiciela firmy projektowej PLANBUD Pana Pawła Opałki, przebudowy ul. Sienkiewicza w Paczkowie, w ramach której powstaną dwa ronda, pierwsze przy ul. Staszica, Sienkiewicza, Daszyńskiego, drugie natomiast przy ul. Kopernika, ul. Jagiellońskiej oraz ul. Sienkiewicza.

Podczas sesji gościliśmy również Pana Andrzeja Kruczkiewicza Starostę Nyskiego, który omówił kwestie związane z remontem dróg na terenie Gminy Paczków oraz sprawy związane z funkcjonowaniem Domu Dziecka w Paczkowie a także Pana Tadeusza Dziubandowskiego Dyrektora Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie, który omówił planowane inwestycje drogowo - chodnikowe na terenie Gminy Paczków oraz realizacji na terenie Gminy zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg; przeglądami i udrażnianiem studzienek deszczowych; naprawami bieżącymi infrastruktury drogowo-chodnikowej; utrzymaniem zieleni przy drogach.

Następnie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, przedstawił informację o trwających i zakończonych inwestycjach na terenie Gminy Paczków. Po sprawozdaniu uchwalono uchwały, które zostały w 100 % przegłosowane przez radnych.

          Podjęto między innymi  uchwały:

- w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miasta Paczkowa.

-  w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2021 r.,

-  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Paczków,

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w następstwie nowych inwestycji na terenie gminy Paczków.

- w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu turystyczno-rekreacyjnego  „Staw przy ul. Klonowej w Paczkowie”.

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na wymianie pokrycia dachowego na budynku Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej.

- w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr VII/62/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

- w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 dla Gminy Paczków.

- w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021 dla Gminy Paczków”.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń garażowych i gospodarczych.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych.

Obrady sesji zostały połączone z wręczeniem podziękowań dla Pani Elżbiety Molak Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Pani Patrycji Szkółki Kierownika Wydziału Zabytków Nieruchomych za współpracę w zakresie realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 2016-2019. Obu Paniom zostały wręczone kwiaty oraz statuetki z podziękowaniami za dotychczasową współpracę. 

Na koniec sesji Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka w obecności Starosty Nyskiego Pana Andrzeja Kruczkiewicza, Pani Elżbiety Molak, Pani Patrycji Szkółki oraz Radnych Gminy Paczków odsłonili tablicę pamiątkową, którą Gmina Paczków otrzymała jako Laureat konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”, organizowanego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków z udziałem Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

 

Wersja XML