Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin świadczenia usług publicznych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy mieszkańców Gminy, że od dnia 1 września 2021 r. wchodzi w życie Regulamin świadczenia usług publicznych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Gminy Paczków nr 394/2021 z dnia 23.07.2021 r.

Wprowadzona dnia 19 lipca 2019 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579),  nałożyła obowiązek zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych”. W ślad za przytoczonym zapisem w dniu 26.11.2020 r. Rada Miejska w Paczkowie uchwałą nr XXVII/2012/2020, ustaliła stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zabudowanymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 23,00 zł od mieszkańca. W pozostałych przypadkach opłata ta wynosi 26,00 zł od jednego mieszkańca gminy. Od właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowali się skorzystać z tego przywileju i zadeklarowali posiadanie kompostownika na swojej nieruchomości nie są odbierane odpady biodegradowalne oraz osoby te nie mogą dostarczać tych odpadów na PSZOK.

W celu uszczelnienia systemu odbioru odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującym się przy ul. Mickiewicza 3 w Paczkowie od dnia 1 września 2021 r. odpady do Punktu będzie można dostarczać wyłącznie za okazaniem karty przyjęcia odpadów na PSZOK. Karty zostaną dostarczone przez ZUK sp. z .o.o. w Paczkowie.

Wprowadzenie kart wykluczy dostarczanie odpadów z poza terenu naszej gminy.

Poniżej Regulamin świadczenia usług publicznych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z dnia 23.07.2021 r.

0001.jpeg

0002.jpeg

0003.jpeg

0004.jpeg

0005.jpeg

0006.jpeg

 

 

 

 

 

Wersja XML