Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W związku z naborem do projektu pn. Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”, którego celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu (zakup sprzętu komputerowego), proszę o zgłaszanie się  rodziców chętnych do wzięcia udziału w w/w programie do szkoły, do której chodzi dziecko.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie oświadczenia, że uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR. Pozostałe szczegóły w oświadczeniu, które posiada szkoła.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Link do strony dostępny tutaj.

Oświadczenie należy złożyć w szkole lub w Urzędzie Miejskim w Paczkowie w Wydziale Oświaty pokój nr 15, w terminie do 26 października 2021 r.

Formularze do pobrania:

PDFZałącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego.pdf (646,17KB)

PDFZałącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu__dotyczy_benefi.pdf (649,24KB)

cyfrowa gmina.jpeg

Wersja XML