Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

19. Sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

25 lutego br. o godz. w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się 19. Sesja Rady Miejskiej.

Na sali, oprócz 15 członków Rady, w posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, sołtysi z podpaczkowskich wsi oraz dyrektorzy jednostek podległych. Jak zawsze poszczególne głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad.

Pierwsza z nich odnosiła się do zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2016 r. mówiącej o zwiększeniu przychodów i rozchodów w planie finansowanym ZWiK o ponad 311 tys. zł. Zmiana spowodowana była wypracowaniem przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  wzrostu dochodów w 2015 roku. Zysk zostanie przeznaczony na najbardziej konieczne prace, inwestycje, dokumentacje, remonty m.in. na zakup korelatora, czyli urządzenia pozwalającego na dokładne zlokalizowanie nieszczelności na sieci, zakup stopy wibracyjnej, monitoring sieci wodociągowej SUW w Starym Paczkowie, przepompowni ścieków w Gościcach i Paczkowie.

Kolejne dwie uchwały dot. zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r. oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Następnie Radni głosowali nad uchwałami w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz nad poparciem „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”.

Następnie nasi rajcy przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych. Wszystkie uchwały Radni przyjęli jednogłośnie.  

 

 

Wersja XML