Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono remont drogi w Ściborzu

W listopadzie br. zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ścibórz. W ramach inwestycji wzmocniono podbudowę dolną z kruszywa w miejscach przejść poprzecznych, wykonano warstwę podbudowy górnej z asfaltu w miejscach przejść, frezowano istniejącą warstwę ścieralną bitumiczną, mechanicznie oczyszczono i skropiono emulsją asfaltową podbudowę bitumiczną, wbudowano warstwę ścieralną na podbudowie o odpowiednio podwyższonych parametrach technicznych, ułożono ściek drogowy korytkowy oraz wykonano obustronne pobocza jezdni.

Przypominamy, że Gmina Paczków w grudniu 2020r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja  pn. „Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827” została pozytywnie oceniona i otrzymała najwyższą liczbę punktów. Tym samym uplasowała się na drugim miejscu listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy. Zarząd Województwa Opolskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 119 337,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych (187 549,02 zł). Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana w czerwcu br. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji wyłoniono firmę BUDBIS Sp. z o.o. Sp. k. z Konradowej, która zrealizowała zadanie za prawie 109 tys. zł. Już w listopadzie mieszkańcy Ściborza mogli cieszyć się efektem długo wyczekiwanej przebudowy.

 

 

Wersja XML