Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 • „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na części działki nr 510/2”

  Dzierwiętlice.jpeg
   „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na części działki nr 510/2” Wartość dofinansowania – 246 308,83 zł Całkowita wartość zadania –  307 886,04 zł Opis projektu Zakres rzeczowy projektu obejmuje: Roboty przygotowawcze Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – 2021 m2 Mechaniczne wykonanie koryta w części szerokości jezdni w gruncie na gł. 20 cm ( w celu odcinkowego poszerzenia jezdni do 4m) – 239m2 Nawierzchnie Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 – 2021 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 6 cm – 2021 m2 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm – 239 m2 Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm – 239m2 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gresowej, warstwa wiążąca o grubości 8 cm – 239 m2 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gresowej, warstwa ścieralna o grubości 6 cm – 239m2 Roboty wykończeniowe Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm – 847.5 m2 Wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym niesortowanym 0-31,5 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 847,5 m2   Zadanie Gminy Paczków jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym. Numer umowy o dofinansowanie i data podpisania: RFRD/2021/G/101/U/2022 z dnia 09.11.2022 r.  
  Data publikacji:
 • „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na działkach nr 496 i 498”

  RO. 686-22-1.jpeg
   „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na działkach nr 496 i 498” Wartość dofinansowania – 264 006,00 zł Całkowita wartość zadania –  330 007,50 zł Opis projektu Zakres rzeczowy projektu obejmuje: Roboty przygotowawcze Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – 2460.5 m2 Nawierzchnie Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 – 2460.5m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszczeniu 6 cm – 2460.5 m2 Roboty wykończeniowe Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm – 1054.5 m2 Wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym niesortowanym 0-31,5 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 1054.5 m2 Zadanie Gminy Paczków jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym. Numer umowy o dofinansowanie i data podpisania: RFRD/2021/G/99/U/2022 z dnia 25.05.2022 r.  
  Data publikacji:
 • „Przebudowa drogi wewnętrznej na części działki nr 1536 w Kamienicy”

  RO. 473-22-1.jpeg
  „Przebudowa drogi wewnętrznej na części działki nr 1536 w Kamienicy”   Wartość dofinansowania – 400 549,22 zł Całkowita wartość zadania –  512 160,58 zł Opis projektu Zakres rzeczowy projektu obejmuje: Roboty ziemne Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości gł. 40 cm Nawierzchnie Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub. podbudowy po zagęszczeniu 10 cm Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po  zagęszcz. 20 cm Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grub. 8 cm Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grub. 4 cm Nawierzchnia poboczy Wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym niesortowanym 0-31,5 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej rurą osłonową dwudzielną RHDPE-D Fi 110 Zjazdy do dróg gruntowych 3 sztuki Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości gł. 40 cm Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub. podbudowy po zagęszczeniu 10 cm Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po  zagęszcz. 20 cm Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grub. 8 cm Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grub. 4 cm Wykonanie zjazdów do posesji 5 szt. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości gł. 40 cm Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub. podbudowy po zagęszczeniu 10 cm Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grub. 8 cmNawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grub. 4 cm Zadanie Gminy Paczków jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym. Numer umowy o dofinansowanie i data podpisania: RFRD/2021/G/76/U/2022 z dnia 07.04.2022 r.  
  Data publikacji:
 • "Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogowym na ul. Staszica (skrzyżowanie z ul. Pocztową) w Paczkowie, na wyniesione bitumiczne na progu zwalniającym"

  RO. 397,398-22-1.jpeg
  "Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogowym na ul. Staszica (skrzyżowanie z ul. Pocztową) w Paczkowie, na wyniesione bitumiczne na progu zwalniającym" DOFINANSOWANIE: 16 000,00 ZŁ CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 39 283,22 ZŁ Zakres rzeczowy projektu obejmuje: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (Wytyczenie planowanego przejścia w terenie,  sfrezowanie warstwy ścieralnej na gł. ok. 4 cm. Przygotowanie podłoża, tj.  oczyszczenie, obcięcie krawędzi oraz skropienie emulsją bitumiczną, przy krawężnikach należy pozostawić pasek szer. 20 cm starej nawierzchni jako ściek  odprowadzający wody opadowe) Roboty remontowe (Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm. Wszystkie materiały rozbiórkowe należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)  Roboty nawierzchniowe  (Połączenie nowej konstrukcji ze starą nawierzchnią bitumiczną uszczelnić taśmą bitumiczną. Wyniesienie przejścia należy wykonać z mieszanki bitumicznej AC11S o grubości od 4 do 14 cm, zastosować warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na progach zwalniających,  skropić nawierzchnię drogową asfaltem) Oznakowanie pionowe  i poziome (Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego  zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Zamontowanie pionowych znaków drogowych, oraz wykonanie oznakowania poziomego jezdni)   Zadanie Gminy Paczków jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym. Numer umowy o dofinansowanie i data podpisania: RFRD/U/2021/G/13/P-II  z dnia 08.11.2021 r.
  Data publikacji:
 • "Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogowym na ul. Staszica (skrzyżowanie z ul. E. Plater) w Paczkowie, na wyniesione bitumiczne na progu zwalniającym"

  E.Plater.jpeg
  "Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogowym na ul. Staszica (skrzyżowanie z ul. E. Plater) w Paczkowie, na wyniesione bitumiczne na progu zwalniającym".  
  Data publikacji:
 • „Remont drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na dz. nr 504”

  RO. 419-22-1.jpeg
  „Remont drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na dz. nr 504”    
  Data publikacji:
 • „Remont drogi w Trzeboszowicach położonej na działce 850”

  Trzeboszowice-tablica.jpeg
   „ Remont drogi w Trzeboszowicach położonej na działce 850”   Wartość dofinansowania – 124 123,85 zł Całkowita wartość zadania – 183 852,31 zł Opis projektu Zakres rzeczowy projektu obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych uzupełnienie ubytków w warstwie wiążącej jezdni  powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z zabezpieczeniem zjazdów na przyległe posesje wykonanie/zabezpieczenie poboczy z frezowiny Zadanie Gminy Paczków jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym.  
  Data publikacji:
 • „Remont drogi w Unikowicach położonej na działce 202”

  Unikowice.jpeg
  „Remont drogi w Unikowicach położonej na działce 202”   Wartość dofinansowania – 129 643,46 zł Całkowita wartość zadania – 162 054,32 zł Opis projektu Zakres rzeczowy projektu obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,  regulację pionową studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, uzupełnienie ubytków w warstwie wiążącej jezdni, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z sześcioma zjazdami na drogi transportu rolnego i działki przyległe, wykonanie/zabezpieczenie poboczy z frezowiny. Zadanie Gminy Paczków jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym.
  Data publikacji:
 • „Remont drogi położonej w Paczkowie przy ul. Dworcowej na działkach nr 65, 51/2”

  Dworcowa.jpeg
  „Remont drogi położonej w Paczkowie przy ul. Dworcowej na działkach nr 65, 51/2”     Wartość dofinansowania – 83 444,54 zł Całkowita wartość zadania – 104 305,67 zł   Opis projektu Zakres rzeczowy projektu obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, uzupełnienie ubytków w warstwie wiążącej jezdni,  powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z czterema zjazdami na działki przyległe, wykonanie/zabezpieczenie poboczy z frezowiny, zabezpieczenie pobocza 27-ma barierami betonowymi jednostronnymi malowanymi na kolor żółto/czarny typu Jersey. Zadanie Gminy Paczków jest dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym.          
  Data publikacji:
 • Remont ul. Dworcowej w Paczkowie rozpoczęty

  IMG-20210702-WA0001.jpeg
  Informujemy, ze w dniu 1 lipca 2021 r. rozpoczęły się prace przy zadaniu pn. „Remont drogi położonej w Paczkowie przy ul. Dworcowej na działkach nr 65, 51/2”. Na realizację powyższej inwestycji Gmina Paczków uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym. Całkowita wartość zadania wynosi 101 632,98 zł., z czego dofinansowanie wynosi 80% co stanowi kwotę  81 306,38 zł, pozostałe środki w kwocie 20 326,60 pochodzą z budżetu Gminy Paczków. W ramach remontu drogi realizowane będą między innymi następujące roboty budowlane: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, uzupełnienie ubytków w warstwie wiążącej jezdni, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie/zabezpieczenie poboczy z frezowany. Przepraszamy za utrudnienia!      
  Data publikacji: 05-07-2021 13:45
Wersja XML