Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy i najmu:

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy:
1)    Lokal mieszkalny nr 6 położony w Paczkowie przy ul. Słowackiego 2.

Dzierżawa na okres do 3 lat:
1)    Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie, oznaczonych numerem działki 292, 125/2, 646/13.
2)    Nieruchomość gruntowa położona w Starym Paczkowie, oznaczona numerem działki 282/4.
3)    Część nieruchomości gruntowej położonej w Unikowicach, oznaczonej numerem działki 88/11.

Najem na okres do 3 lat:
1)    Pomieszczenie garażowe o pow. 15,20 m² położone w Paczkowie przy ul. Armii Krajowej, działka nr 334/11.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

Wersja XML