Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Paczkowie za nami

W czwartek, 24 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyło 14 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – Panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzednich sesji. Pan Burmistrz złożył wniosek o wprowadzeniu do programu obrad sesji dwóch Uchwał w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Paczków, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym oraz przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Dziewiętlice.

Obrady sesji zostały połączone z wręczeniem podziękowań dla Pani Agnieszki Mazur Sołtysa Sołectwa Dziewiętlice w związku z zakończeniem pełnienia funkcji sołtysa. Burmistrz Gminy Paczków wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej podziękowali za wieloletnią współpracę, zaangażowanie, trud, pełną poświęcenia pracę oraz wysiłek na rzecz rozwoju Sołectwa Dziewiętlice w latach 2016 – 2022.

Podczas sesji wręczone zostały również  nagrody w ramach konkursu na najładniejszą świąteczną dekorację posesji na terenie Gminy Paczków. Była to już trzecia edycja konkursu na świąteczne oświetlenie domów i ogrodów. Burmistrz Gminy Paczków osobiście gratulował zwycięzcom, wręczając wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej zwycięski pakiet każdemu z nich.

Następnie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, przedstawił informację o trwających i zakończonych inwestycjach na terenie Gminy Paczków.

Po sprawozdaniu uchwalono  9 uchwał, które zostały w 100 % przegłosowane przez 14 radnych. Podjęto następujące  uchwały:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2022 rok,

- w sprawie zmiany  uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XXXVII/309/2021 z dnia 28.10.2021 r. w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek,

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Paczków i Gminą Złoty Stok dotyczącego świadczenia usług mieszkańcom Gminy Złoty Stok w postaci zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych,

- w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022 dla Gminy Paczków”.

-  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2022 r., 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych,

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Paczków, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym,

- w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Dziewiętlice.

 

 

 

 

 

Wersja XML