Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Bliżej rodziny i dziecka - III edycja"

Gmina Paczków realizuje projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Realizatorem zadania jest Gmina Paczków oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie.

Celem zadania realizowanego przez Gminę Paczków jest rozszerzenie oferty placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w Gminie Paczków dla 15 dzieci. W ramach zadania zaplanowano następujące działania:

Rozwój kompetencji w zakresie wielojęzyczności - nauka języka angielskiego,

Rozwój kompetencji osobistych – nauka pływania,

Rozwój kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – nauka tańca,

Kształtowanie kompetencji cyfrowych u dzieci,

Warsztaty plastyczno-manualne i rękodzieła w świetlicy.

Placówka daje dzieciom wsparcie, przygotowuje je do samodzielnego życia poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, edukacyjnymi, opiekuńczymi oraz profilaktycznymi, pobudza do kreatywności i do bycia twórczym. W sposób ciekawy i aktywny organizowany jest czas wolny dzieciom.

Natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie dot. wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze i edukację w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Paczków.

 

                                                                                                        indeks.jpeg

Wersja XML