Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat zabrał pieniądze z tegorocznej inwestycji na ul. Sienkiewicza w Paczkowie

W dniu 12 maja 2022 r. odbyła się sesja Rady Powiatu Nyskiego, podczas której podjęto dwie uchwały dot. zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2022 r. oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022- 2038, które jednocześnie przekreśliły realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 16730 – ul.  Sienkiewicza  w Paczkowie wraz  z budową dwóch rond.

Nie zgadzamy się na marginalizowanie przez Powiat Nyski potrzeb naszej Gminy. Dla  mieszkańców Gminy Paczków jest to bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja, tym bardziej, że w przeciągu ostatnich 4 lat miała to być znacząca inwestycja na powiatowej infrastrukturze drogowej.

Ulica H. Sienkiewicza jest głównym węzłem komunikacyjnym łączącym kilka dróg powiatowych (ul. Kopernika, ul. Jagiellońska, ul. Daszyńskiego)  w przebiegu przez miasto Paczków. Na wspomnianej ulicy konieczne jest udrożnienie przepływu przejazdu pojazdów  na skrzyżowaniach, co zostało uwzględnione przez biuro projektowe realizujące koncept przebudowy oraz finalnie w stworzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w której w dwóch newralgicznych miejscach zastosowane zostały skrzyżowania w formie rond.

Bezpieczeństwo i udrożnienie przejazdu na w/w skrzyżowaniach było priorytetem jeśli chodzi o infrastrukturę drogową na terenie miasta Paczków dlatego też Rada Miejska w Paczkowie 25.03.2020 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1673 O- ulicy Henryka Sienkiewicza w Paczkowie, w kwocie 66.000,00 zł (co stanowiło partycypowanie 50/50 % dla tego zadania).

Na podstawie przygotowanej przez biuro projektowe dokumentacji przedmiotowa inwestycja została zgłoszona wnioskiem na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w którym uzyskała dofinansowanie w kwocie 6.489.500,00 zł. wynikiem czego było zawarcie umowy na dofinansowanie podpisanej przez Powiat Nyski u Pana Wojewody Opolskiego w dniu 07.04.2022 r.

Jednocześnie na planowaną inwestycję Powiat Nyski zabezpieczył środki własne w budżecie w kwocie 6.490.000,00 zł (w wieloletniej prognozie finansowej po połowie na lata 2022 i 2023). W procedurze przetargowej jaka została przeprowadzona na wyłonienie wykonawcy zadania przebudowy drogi, najkorzystniejsza oferta wykonawcy wyniosła 14.195.772,69 zł (najkorzystniejsza z dwóch złożonych ofert). Środki finansowe wynikająca z dofinansowania z RFRD oraz wkładu własnego Powiatu były niewystarczające na pełne pokrycie kwoty wynikającej z najkorzystniejszej oferty przetargowej.

 Dlatego też z racji bardzo dużego znaczenia dla planowanej inwestycji dla Gminy Paczków, Rada Miejska w Paczkowie na sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 11.04.2022 r. podjęła uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na cel inwestycyjny w wysokości 1.216.272,00 zł w celu uzupełnienia łącznej kwoty najkorzystniejszej oferty wynikającej z przetargu aby było zapewnione 100 % finansowania planowanego zadania.

Tym bardziej niezrozumiałe jest dla nas stanowisko Powiatu Nyskiego począwszy od planowanego niepodpisywania umowy na dofinansowanie zadania z RFRD, poprzez  sposób procedowania wyboru wykonawcy (wydłużanie terminu wyboru) który w konsekwencji spowodował zagrożenie dla realizacji tej inwestycji w latach 2022/2023.

Jako samorząd reprezentujący mieszkańców Gminy Paczków czujemy się dyskryminowani i pomijani przy inwestycjach realizowanych przez Powiat Nyski. Nie chcemy być białą plamą inwestycyjną w naszym powiecie a tym samym nie chcemy być traktowani jako mieszkańcy powiatu tzw. II kategorii w stosunku do innych gmin.                                                       

Zapraszamy do obejrzenia  transmisji sesji Rady Powiatu z wystąpieniem Burmistrza Gminy Paczków Pana Artura Rolki.

MP4Sesja-Rady-Powiatu-12-05-22.mp4

Link do całej sesji z obrad Rady Powiatu znajduje się poniżej:

https://nysapowiat.esesja.pl/transmisja/26417/xxxviii-sesja-rady-powiatu-w-nysie-w-dniu-czwartek-12-maja-2022.htm

Źródło transmisji: Starostwo Powiatowe w Nysie

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML