Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLII Sesja Rady Miejskiej w Paczkowie za nami

W piątek 27 maja  2022 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyło 13 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – Panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzednich sesji.

Sesję rozpoczęto miłym akcentem muzycznym w wykonaniu młodych zdolnych artystów, którzy brali udział w majowych warsztatach wokalnych VOCAL CAMP, pod kierunkiem trenera Pana Dariusza Orłowskiego. Artystki zaprezentowały się w kilku solowych oraz zespołowych piosenkach.

Obrady sesji zostały połączone również z wręczeniem gratulacji  dla Pana Karola Balbuzy  w związku z wyborem na Sołtysa Sołectwa Gościce. Jest to najmłodszy Sołtys w powiecie nyskim.

Podczas sesji wręczone zostały także podziękowania dla Radnej Pani Anety Sypek oraz Radnej Pani Małgorzacie  Stano za okazaną pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz poświęcony im czas na naukę języka polskiego.

Następnie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka złożył życzenia wszystkim samorządowcom z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

W kolejnym punkcie obrad sesji Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Głównym punktem sesji był Raport o stanie Gminy Paczków za 2021 r. Burmistrz Pan Artur Rolka poprzez prezentację multimedialną przedstawił zakres dokumentu. Informacje ogólne o stanie Gminy za 2021r., dane dotyczące mienia komunalnego, główne inwestycje realizowane w 2021 r., informacje o realizacji programów i strategii obowiązujących w 2021r., realizacje uchwał Rady Miejskiej w Paczkowie, współpracę z innymi społecznościami samorządowymi, współpracę zagraniczną, inne istotne działania Burmistrza, kulturę, turystykę, sport i rekreację, oświatę i edukację, pomoc społeczną, gospodarkę wodno – ściekową, gospodarkę odpadami komunalnymi, infrastrukturę drogową, rozwój gospodarczy, budżet obywatelski, fundusz sołecki oraz bezpieczeństwo publiczne.

Paczkowscy Radni tego dnia podjęli również 4 uchwały, które zostały w 100 % przegłosowane przez 13 radnych, a mianowicie uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie wyrażenia sprzeciwu względem marginalizacji inwestycyjnej Gminy Paczków przez Zarząd i Radę Powiatu Nyskiego.

Dla przypomnienia informujemy, że w dniu 12 maja 2022 r. odbyła się sesja Rady Powiatu Nyskiego, podczas której podjęto dwie uchwały dot. zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2022 r. oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022- 2038, które jednocześnie przekreśliły realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 16730 – ul.  Sienkiewicza  w Paczkowie wraz  z budową dwóch rond.

Nie zgadzamy się na marginalizowanie przez Powiat Nyski potrzeb naszej Gminy. Dla  mieszkańców Gminy Paczków jest to bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja, tym bardziej, że w przeciągu ostatnich 4 lat miała to być znacząca inwestycja na powiatowej infrastrukturze drogowej.

Jako samorząd reprezentujący mieszkańców Gminy Paczków czujemy się dyskryminowani i pomijani przy inwestycjach realizowanych przez Powiat Nyski. Nie chcemy być białą plamą inwestycyjną w naszym powiecie a tym samym nie chcemy być traktowani jako mieszkańcy powiatu tzw. II kategorii w stosunku do innych gmin.

Kolejne uchwały podjęte na sesji to uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2022 r., uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do ułatwienia prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych.

Uchwała nr 372-1.jpeg

Uchwała nr 372-2.jpeg

Uchwała nr 372-3.jpeg

 

 

 

Wersja XML