Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Absolutorium dla Burmistrza udzielone jednogłośnie

Radni zadecydowali o jednogłośnym udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Gminy Paczków Panu Arturowi Rolce jako wyraz akceptacji realizacji jego działań, przyczyniających się do rozwoju gminy i polepszających jakość życia jej mieszkańców.

W dniu 23 czerwca 2022 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się sesja, podczas której Radni przyjęli raport o stanie Gminy Paczków za 2021 r. udzielając jednogłośnie Burmistrzowi Gminy Paczków Panu Arturowi Rolce wotum zaufania.

Najważniejszym punktem programu sesji absolutoryjnej było rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy Paczków za 2021 rok. Głosowanie poprzedzono odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie oceny były pozytywne - zdaniem podmiotów sprawdzających realizacja paczkowskiego budżetu za rok 2021 prowadzona była zgodnie z planem, dlatego sprawozdanie z działalności finansowej Burmistrza zostało uznane za prawidłowe.

Radni nie mieli zastrzeżeń do wykonania budżetu, dzięki czemu zarówno uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, jak i uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Gminy Paczków Panu Arturowi Rolce absolutorium, podjęto przy 14 głosach wszystkich obecnych radnych – 100%.

Burmistrz Gminy Paczków podziękował za otrzymane absolutorium, podkreślił w swoim wystąpieniu, że realizacja wszystkich zadań i osiągnięcie zamierzonych celów to zasługa dobrej współpracy z Radą Gminy i sołtysami, rzetelnej pracy pracowników Urzędu, jak również bardzo dobra współpraca z wszystkimi instytucjami i osobami pracującymi w jednostkach podległych gminie.

Sesję rozpoczęto miłym akcentem muzycznym w wykonaniu artystów ze studia artystycznego prowadzonego przy  Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie. Następnie Burmistrz Gminy Paczków wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Paczkowie wręczył nagrody za udział w konkursie „Dywany kwiatowe”, który odbył się w dniu 16 czerwca 2022 r. W tegorocznej edycji  konkursu jury postanowiło nagrodzić wszystkich przyznając cztery równorzędne nagrody dla Paczkowskiego Uniwersytetu III Wieku, Stowarzyszenia Pegaz, KGW Kamienica oraz Klubu Seniora

Podczas sesji Rada wysłuchała również sprawozdania Burmistrza Gminy Paczków z jego działalności w okresie międzysesyjnym, przedstawione zostały między innymi najważniejsze inwestycje realizowane na terenie Gminy Paczków. Następnie Burmistrz przedstawił prezentację dot. wyjazdu z kolejnego transportu z pomocą humanitarną do naszego miasta partnerskiego Tłumacz na Ukrainie, dzięki wsparciu Firmy Winenberger, Firmy FAMAD Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych.     

W dalszej części obrad radni podjęli następujące uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Paczków na 2022 r.,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
- projektu uchwały dotyczącej pomocy publicznej.
- zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Paczków.
- zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w następstwie nowych inwestycji na terenie gminy Paczków.
- wyznaczenia miejsc do ułatwienia prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich  domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
- wyrażenia zgody na dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcie umowy dzierżawy.
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych
- zmiany Uchwały nr XXV/194/2020 z 24 września 2020 r. dot. przystąpienia Gminy Paczków do realizacji projektu pn. „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

 

 

Wersja XML