Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Bliżej rodziny i dziecka"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie otrzymał pozytywne rozstrzygnięcie partnerskiego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Realizacja zadania umożliwi zwiększenie usług społecznych poprzez wzrost liczby usług wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych, w tym asystentury rodzinnej.

W Gminie Paczków w ramach tego projektu zostanie zatrudnionych dwóch asystentów rodzin na okres minimum dwóch lat. Kwota otrzymanego dofinansowania z projektu to 168.840,00 zł.

Realizacja tych i innych zadań zadań dotyczących pieczy zastępczej i mieszkań chronionych odbędzie się w ramach szerokiego partnerstwa zawartego pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu, Miastem Opole, gminami: Domaszowice, Łubniany, Brzeg, Paczków, Kluczbork, Popielów, Grodków, Głubczyce, Korfantów, Zdzieszowice, Bierawa, Dąbrowa, Strzelce Opolskie, Pokój oraz z Powiatem Krapkowice.

 

Projekt lub stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu  Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

Wersja XML