Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marcowa Sesja Rady Miejskiej

24 marca br. o godz. 10:00 w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się  Sesja Rady Miejskiej.

Na sali, oprócz obecnych 13 członków Rady, w posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, sołtysi z podpaczkowskich wsi oraz dyrektorzy jednostek podległych.

Jak zawsze poszczególne głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad.

Pięć  uchwał dotyczyło uchwalenia: Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 - 2026 z perspektywą do 2030 r., Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 - 2026 z perspektywą do 2030 r., Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 - 2026 z perspektywą do 2030 r., Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 - 2026 z perspektywą do 2030 r. oraz koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Następna uchwała odnosiła się do zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r. Radni przyjęli również Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2016 r.

Podjęto także uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Paczków do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Następnie nasi rajcy przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych. Wszystkie uchwały Radni przyjęli jednogłośnie.  

 

 

 

Wersja XML