Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca sesji Rady Miejskiej

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Paczkowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Porządek sesji Rady Miejskiej w Paczkowie
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
- Odczytanie projektu uchwały.
- Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Paczków na lata 2023-2026.
- Dyskusja nad projektem uchwały.
- Głosowanie projektu uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2023 rok.
- Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
- Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
- Dyskusja nad projektem uchwały.
- Głosowanie projektu uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego ds. Komunikacji w Paczkowie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nysie
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miasta Paczkowa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/104/2019 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków z dnia 26 września 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Paczków.
18. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie obrad.

Wersja XML