Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Partnerstwo Nyskie 2020

finansowane.png
 

Projekt złożony do konkursu MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Termin realizacji od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r.
Całkowita wartość projektu        2.669.830,28 zł
Dofinansowanie 85%                 2.269.355,74 zł
Wkład własny 15%                    400.474,54 zł

Koszt projektu przypadający na Partnera to 157.048,84 zł, w tym wkład własny 23.557,33 zł.
W dniu 25.03.2013r. podpisano Umowę Partnerstwa. W skład partnerstwa wchodzą 3 powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki i 14 gmin: Nysa (Lider Partnerstwa) Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce


Poniżej zasięg terytorialny Partnerstwa przedstawiony na mapach:

1. Partnerstwo Nyskie na tle mapy Województwa Opolskiego

mapa1.png

2. Partnerstwo Nyskie – powiaty wchodzące w skład Partnerstwa

mapa2.png

3. Partnerstwo Nyskie – gminy wchodzące w skład Partnerstwa

mapa3.png

Celem ogólnym Projektu jest wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy, tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym. Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej i 3 strategii sektorowych, tj. 
a) Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
b) Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
c) Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
d) Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.
z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie tworzenia dokumentów oraz ich uchwalania.

Dla potrzeb realizacji Projektu – opracowywania dokumentów strategicznych - utworzono zespoły robocze ds. strategii, w których każdy z Partnerów ma swojego przedstawiciela.

Obszar funkcjonalny to obszar, który tworzą Partnerzy projektu. Opracowane dokumenty planistyczne będą dotyczyć wszystkich Partnerów. Poruszane w opracowywanych dokumentach dziedziny będą w równym stopniu opisywać każdego z Partnerów Projektu. Dla potrzeb realizacji niniejszego Projektu Partnerzy przyjęli zasadę, iż wszystkie pożytki i koszty związane z realizacją zadania dzielone są po równo na każdego Partnera.  Zasada ta odnosi się również do wkładu pracy merytorycznej i zaangażowania niezbędnego do realizacji Projektu. Dlatego podjęto wspólnie decyzję, iż Projekt od początku do końca będzie realizowany wspólnymi siłami przez wszystkich Partnerów. 

Partnerstwo Nyskie to inicjatywa perspektywiczna skupiająca się na wspólnych działaniach mających na celu:
1) wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa - obszaru funkcjonalnego, 
2) wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego,
3) wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach obszaru funkcjonalnego, 
4) propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami.

.................................................................................................................................................................................................... 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nysa: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej,

w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Numer ogłoszenia: 67071 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014

Biuletyn UZP: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67071&rok=2014-03-28

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=5d42ae7d39986246f08209f55f46192c&ver=1#menuscroll 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w związku ze zmianą treści SIWZ - 02.04.2014:

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=0f37b28a720294bdcaed784590b7d97c&ver=1#menuscroll

.................................................................................................................................................................................................... 

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie  informuję, iż zostało ogłoszone postępowanie w trybie  przetargu nieograniczonego pn. : 
Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n. Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.         


Biuletyn UZP: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=76941&rok=2014-04-08

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=60fffbaa07c419d995717b5939b69605&ver=1#menuscroll

.................................................................................................................................................................................................... 

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego pn. :

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=dae41fb45d344cae5751e2aa1f84fa19&ver=3#menuscroll 

.................................................................................................................................................................................................... 

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych - CZĘŚĆ 2 

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=6e35e0eb454e69d9c4448700758298dc&ver=1#menuscroll

.................................................................................................................................................................................................... 

Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie Strategii OF  „PARTNERSTWO NYSKIE 2020”

Lp. Strategia Data składania ofert, godzina Link do ogłoszenie i SIWZ 
opublikowanej  przez 
Zamawiającego na stronie www
Link do ogłoszeń opublikowanych
w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej
1. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

21 sierpnia 2014r.
10:00 

http://www.bip.nysa.pl/index.php?
gid=cd4bbb07dd59f1
3ab6b62dbeaa678c10&grp=4dc7a
a86a5108501fff13e666b638daa&
ver=1#menuscroll
http://ted.europa.eu/udl?uri=
TED:NOTICE:236873-2014:TEXT:PL:HTML
2.

 

Strategia  Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

21 sierpnia 2014r.
12:00
http://www.bip.nysa.pl/index.php?gi
d=cd4bbb07dd59f13ab
6b62dbeaa678c10&grp=48a9c0
a4a6fc65dab0b010537c8ba
1c9&ver=1#menuscroll
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236652-2014: TEXT:PL:HTML
3.

 

Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

22 sierpnia 2014r.
10:00
http://www.bip.nysa.pl/index.php?
gid=cd4bbb07
dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp
=fc7bbd052e7a0c5422a117efe86d2d36&ver=1#menuscrol
l
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236523-2014: TEXT:PL:HTML
4.

 

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

25 sierpnia 2014r.
10:00
http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb0
7dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=d7c860
a16881c0c4c42b149e08486337&ver=1#menuscroll
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236842-2014 :TEXT:PL:HTML
         

.................................................................................................................................................................................................... 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym z dnia 7 lipca 2014 r.
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”

Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

Części : 1,2,4,5,7,8,9

oraz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przetargu nieograniczonym z dnia 7 lipca 2014 r.

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”

Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

Części : 3 i 6
Pełna treść zawiadomienia do pobrania PDFtutaj (1,03MB).

Link do strony, na której zamieszczone są wyniki postępowania:

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=6f86780cdc94b1aadd0deacf07d56fa0&grp=d6ec79fdf2d5a009c6962a6ca66a78b1&arch=&ver=2#menuscroll

.................................................................................................................................................................................................... 

Informujemy, iż zostało ogłoszone ponowne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020, 
- dla dwóch części, których uprzednio postępowanie zostało unieważnione. 
 
Poniżej link do ogłoszenia o zamówieniu i SWIZ:

- strona www Zamawiającego: 
 http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=9567417b82a69680df818670adabc8e3&ver=1#menuscroll
- biuletyn UZP: 
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=138775&rok=2014-06-27

.................................................................................................................................................................................................... 

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BZP.271.41.4.2014                                                            


ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w trybie określonym w art.94 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych   

SEKCJA I:   ZAMAWIAJĄCY                                       
I.1)   Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    Gmina Nysa 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Jacek Krzywoń 
Adres:   Urząd Miejski w Nysie
ulica:  Kolejowa 15    Kod pocztowy:   48-300
Miejscowość :  Nysa     Województwo:  opolskie 
Telefon:  77 4080553     Faks:  77 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail):    
Adres internetowy (URL):   www.nysa.pl

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1)     Rodzaj  zamówienia:   usługa  
II.2)     Tryb udzielenia zamówienia:   przetarg nieograniczony z dnia 07 lipca 2014r.

II.3)     Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”  
Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020”  realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) 
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

Część 4 - Publikacja oraz emisja spotu radiowego 

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

III.1)    Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :   

IGI MEDIA Maciej Nowak
ul. Ozimska 60/10, 45-370 Opole

III.2)    Uzasadnienie  wyboru oferty:
     
W dniu 10 lipca 2014 r. oferta Wykonawcy:  Agencja Reklamowa FORMIND Sp. z o.o. Ul. Kościuszki 6/5, 40-049 Katowice – została wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. W dniu 17 lipca 2014r. Wykonawca odmówił podpisania umowy o realizacje zamówienia publicznego. 
Mając powyższe na uwadze Zamawiający skorzystał z dyspozycji określonej w art. 94 ust.3 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez  Wykonawcę :  IGI MEDIA Maciej Nowak, ul. Ozimska 60/10, 45-370 Opole

SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH  I OFERTACH 

IV.1)   Informacja o pozostałych Wykonawcach, z spośród którzy  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę:

Nazwa i adres wykonawcy     Cena ofertowa  (PLN)    
                
IGI MEDIA Maciej Nowak, ul. Ozimska 60/10, 45-370 Opole   - 10.983,90    
Akademia Sztuki Piękności Krystyna Łenczyńska, Rynek Dębnicki 4/3,  30-139 Kraków -  49.938,00    
VIS – MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska Wielka Nieszawska, ul. Złota 7, 87-165 CIERPICE  -  52.890,00    

IV.4)   Termin, określony zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2  ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:   22 lipca 2014r.
            
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminu
o którym mowa powyżej zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 lit.a).
IV.5) Data  zawiadomienia:   17 lipca 2014r. 

Rozdzielnik : 
1.     Otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
2.     Zawiadomienie podlega  wywieszeniu na  tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
3.     Zawiadomienie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego

.................................................................................................................................................................................................... 

Wyniki przeprowadzonych postępowań przetargowych:

http://bip.nysa.pl/index.php?gid=6f86780cdc94b1aadd0deacf07d56fa0&grp=872dfd4aa2f2aedeee406f97070e6529&ver=1#menuscroll

http://bip.nysa.pl/index.php?gid=6f86780cdc94b1aadd0deacf07d56fa0&grp=5d8996ba1eca10500011bdf2e22c418e&ver=1#menuscroll

http://bip.nysa.pl/index.php?gid=6f86780cdc94b1aadd0deacf07d56fa0&grp=5201895e9a92da6fbea9698a5b55e4f2&ver=1#menuscroll

http://bip.nysa.pl/index.php?gid=6f86780cdc94b1aadd0deacf07d56fa0&grp=c1592f50cd3f9e1508a5531dd0c30641&ver=1#menuscroll

.................................................................................................................................................................................................... 

Zapytanie ofertowe 

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”


Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych  

 Prelekcje (wykłady) – Prudnik   

Termin składania ofert  upływa w dniu 30 czerwca 2015r.  o godzinie 12:00. 

Pełna treść zaproszenia do pobrania tutaj.

.................................................................................................................................................................................................... 

Przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie Koncepcji systemu zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. 

Projekt pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”  realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)  „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych
 
Termin składania ofert upływa w dniu 22 czerwca 2015r.  o godzinie 12:00
 
Link strona Zamawiającego : 
http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=ad88e8e08daf87854020a61903005999&ver=1#menuscroll

.................................................................................................................................................................................................... 

Przedstawiamy podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030". 

 

 

Wersja XML