Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym

28 kwietnia br. podczas Sesji Rady Miejskiej w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz mieszkańcom sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie od 30 marca do 28 kwietnia 2016 r.

Wspomniał w nim m.in. o cyklicznych poniedziałkowych spotkaniach z mieszkańcami, a także naradach z naczelnikami i kierownikami jednostek, spotkaniami z Komendantami Straży i Policji, posiedzeniach Burmistrza oraz udziałach w pracach komisji Rady Miejskiej.


Burmistrz uczestniczył:

01.04.16 r.

-  w spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego,

-  w spotkaniu dot. pozyskiwania środków z UE w Opolu,


05.04.16 r.

- w spotkaniu z rolnikami w sprawie uporządkowania stanu dróg, rowów i działek rolnych użytkowanych przez rolników na terenie gminy Paczków,

06.04.16 r.

- w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie przygotowania dokumentacji na realizację płyty rynku,

07.04.16 r.

- w podpisaniu umowy w ROPS na realizację zadania pn. "Aktywnie i Razem" realizowanego przez OPS Paczków,

08.04.16 r.

- w spotkaniu ze Starostą Powiatu Nyskiego w sprawie szkolnictwa ponadgimnazjalnego,

-  w spotkaniu w sprawie zadania pn. „Termomodernizacja PSP nr 3 w Paczkowie”,

12.04.16 r.

- w konsultacjach w Ołomuńcu, w sprawie przedstawienia koncepcji na realizację projektu partnerskiego z Javornikiem,  

13.04.16 r.

- w akcji „Dzień Żonkila” zorganizowanego przez Szkoły Stowarzyszeniowe przy ul. Kościelnej 13,

14.04.016 r.

- w spotkaniu z Dyrektorem Wykonawczym Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie – w sprawie omówienia organizacji Regionalnych Przeglądów Scenicznych Zespołów OSP w 2017 r.

-  w złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowy boiska przy

Zespole Szkolno- Przedszkolnym Trzeboszowicach” – wniosek złożony w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie

15.04.16 r.

- w otwarciu Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych o puchar Burmistrza oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,

- w spotkaniu z projektantami płyty rynku,

16.04.16 r.

-  w zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Gminnego Zarządu OSP, który miał miejsce w Ujeźdźcu

17.04.16 r.

-  w uroczystych obchodach 1050 lecia Chrztu Polski.

18.04.16 r.

-  w konferencji dotyczącej „Rozwoju partnerstwa lokalnego dla obszarów funkcjonalnych w ramach finansowania z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2013-2020” w Opolu,

19.04.16 r.

- w spotkaniu z organizacjami uczestniczącymi w przygotowaniach Święta Województwa i Dni Paczkowa,

- w spotkaniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – Panem Jackiem Suskim

20 - 21.04.16 r.

- w Międzynarodowych Dniach Ochrony Zabytków w Zakopanem – spotkanie z Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panią Magdaleną Gawin

22.04.16 r.

-  w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Paczkowie,

-  w sesji wyjazdowej Sejmiku Województwa Opolskiego,

 - w spotkaniu z Zarządem Szkoły Stowarzyszeniowej w Dziewiętlicach,

23.04.16 r.

- w spotkaniu integracyjnym w Ściborzu zorganizowanym przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Paczkowie,

25.04.16 r.

- w spotkaniu z kierownictwem w paczkowskim oddziale firmy Wienerberger Ceramika Budowlana,

26.04.16 r.

- w spotkaniu z samorządowcami z Javornika – omówienie działań dotyczących wspólnych projektów, m.in. płyty rynku,

27.04.16 r.

-  w Regionalnych Obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Paczkowie,

- w spotkaniu prewencyjnym zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji z paczkowskimi działkowcami,

- w spotkaniu z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Paczkowie,

W tym okresie ogłoszono następujące zapytania ofertowe:

- remont elewacji budynku remizy OSP w Kamienicy,

- wykonanie projektu przebudowy drogi w Kamienicy wraz z uzyskaniem pozwolenia,

- wykonanie remontu pokrycia dachowego  OSP w Wilamowej,

- dostawa atestowanych urządzeń na place zabaw w Paczkowie,

- remont cząstkowy nawierzchni drogowej dróg gminnych na terenie Gminy Paczków w technologii PATCHER.

W tym okresie rozstrzygnięto następujące zapytania ofertowe:

- na wykonanie dwukrotnych przeglądów separatorów – 5 szt. Wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejszą ofertę w kwocie 7.900 zł złożyła firma EKO-SERVICE Sp. z o.o. Zadanie zostało wykonane 15.04.2016 r. – 7.500 zł oraz jesienny przegląd – 400 zł.

-  na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie 5 wiat rekreacyjnych w sołectwie Kamienica, Kozielno, Ujeździec, Gościce, Stary Paczków. Termin składania ofert upłynął 29.03..2016 r. Wykonanie do 29.07.2016 r (11.190 zł) – Zakład Usług Budowlanych – Janusz Walewicz.

- na wykonanie dokumentacji dla inwestycji polegającej na remoncie konserwatorskim korytarza na parterze i I piętrze oraz sali posiedzeń zabytkowego Ratusza w Paczkowie. Otwarcie ofert miało miejsce 11.03.2016 r., wpłynęło 5 ofert, najniższa cena 11 tys. zł. Nie wybrano wykonawcy, a zapytanie zawieszono.

- na wykonanie betonowych płyt drogowych we Frydrychowie – wpłynęły 4 oferty, najniższa cena 360 zł, wygrała lokalna firma Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ziębice” Sp. z o.o. Termin wykonania do 22.04.2016 r. – wykonano i odebrano 26 płyt.

- na ułożenie nawierzchni płyt drogowych z wykorytowaniem na drodze gminnej we Frydrychowie – składanie ofert do 25 marca. Wykonawca – Usługi Transportowe – Roman Szczotka do 31.05.2016 r. w kwocie 8 tys. zł.

- na wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem pni na terenie zabytkowych plant miejskich w Paczkowie. Wpłynęło 5 ofert. Wycinka została wykonana przez firmę Kazimierza Kendika Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe z Otmuchowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4.200 zł.

- na utrzymanie i konserwację zieleni, która została wykonana przez Spółkę ZUKiM z Paczkowa w kwocie 77.000 zł.

- na wykonanie oznakowania w ciągu dróg gminy. Otwarcie ofert nastąpiło 18.04.2016 r. Wykonawca – firma SEBART – Sebastian Janik ul. Władysława Orkana z Pyzówki w kwocie 14.989 zł. Wykonanie do 23.05.2016 r.

- na korytowanie i montaż obrzeży na działkach murów obronnych w Paczkowie. Wykonanie nastąpiło 25.04. br., firma Usługi Transportowe Roman Szczotka z Kamienicy w kwocie 24.400 zł.

- na wykonanie przeglądu rocznego dróg gminnych i obiektów mostowych i drogowych. Oferty otwarto 14.04. 2016 r. firma „LGM” Grzegorz Wiliński ze Strzelina w kwocie 12.000 zł.

Podpisane umowy:

- na wykonanie audytu  energetycznego 14.03.2016 r. z firmą GraFig Projekt Grażyny Figuły z Nysy w kwocie 27.480 zł. Wykonanie aneksu do umowy – dopisanie budynku Ratusza.

- na wykonanie przeglądu rocznego dróg gminnych i obiektów mostowych i drogowych. „LGM” Grzegorz Wiliński ze Strzelina w kwocie 12.000 zł.

- na wykonanie oznakowania w ciągu dróg gminy SEBART – Sebastian Janik  z Pyzówki w kwocie 14.989 zł.

Zrealizowane zadania:

- korytowanie podwórek – 13.800 zł.

- naprawa oświetlenia architektonicznego,

- regulacja wypustów i studni – ZWiK – 12 sztuk (ulice Witosa, Okrzei, Kołłątaja)

- udrażnianie wypustów i studni kanalizacji deszczowej na kwotę 9.600 zł.

- regulacja i naprawa wpustu przy stadionie miejskim w Paczkowie – ZWiK – 2.000 zł

Sprzedaż:

- sprzedaż 6 lokali mieszkalnych – 15.617 zł

Inne:

- rozpoczęcie akcji sterylizacji zwierząt – na zabieg zawieziono 10 kotów,

- przejęto działkę w Starym Paczkowie – Akt 28.04.2016 r.

- wyznaczono przetarg 6 działek do sprzedaży na Osiedlu Patriotów w Paczkowie oraz 3 działki w Dziewiętlicach na czerwiec 2016 r.

- w dniu 30.04.2016 r. odbył się przetarg na lokal mieszkalny Rynek 21/6. Cena wywoławcza – 18.600 zł. Wpłacono wadium.

Prace bezrobotnych:

- porządkowanie ulic Spacerowej i Miraszewskiego. Przy ulicy Miraszewskiego usunięto ogrodzenie,

 - wykonano remont dachu na garaż przy ul. Staszica 8 w Paczkowie,

- wykonano remont elewacji budynku przy ul. Narutowicza 1,

- rozpoczęto remont elewacji budynków przy ul. Narutowicza 3-5,

- przycinka krzewów w tym przed UM i na plantach obok ścieżki widokowej,

 

 

 

Wersja XML