Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwietniowa Sesja Rady Miejskiej

28 kwietnia br. o godz. 10:00 w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się Sesja Rady Miejskiej.

Na sali, oprócz obecnych 14 członków Rady, w posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Sekretarz Gminy Paczków Iwona Cymara Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, sołtysi z podpaczkowskich wsi, dyrektorzy jednostek podległych oraz zaproszeni goście.

Przed rozpoczęciem obrad wręczone zostały gratulacje dla pana Mirosława Szpyta Komendanta Straży Miejskiej w Paczkowie i Senseia Klubu Karate do Shotokan Funakoshi w Paczkowie za zdobycie srebrnego medalu w drużynowej kategorii Masters 46-55 mężczyzn. Następnie Burmistrz Gminy Paczków wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli gratulacje w zawiązku z objęciem kolejnej kadencji przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Wyrazy uznania przekazano Małgorzacie Rokosz z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  w Trzeboszowicach, Barbarze Tetłak dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamienicy oraz dyrektor Publicznego Przedszkola nr1 w Paczkowie - Annie Wojciuch.

Poszczególne głosowania nad uchwałami, poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad. Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 1.04. do 28.04. 2016 r.

W kolejnej części spotkania podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia “Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Paczków”, opracowanego przez Polskie Towarzystwo Biomasy z Warszawy. Kolejna uchwała odnosiła się do zmiany budżetu Gminy Paczków w 2016 r.,”za” głosowało 12 członków Rady, 2 było “przeciw”.

W dalszej części jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Paczkowie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanym z budżetu Gminy Paczków w kwocie 12.000 zł oraz przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie z budżetu Gminy Paczków w kwocie 10.000 zł.

Również jednogłośnie zagłosowano w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułu “Honorowy Obywatel Gminy Paczków”, przyjęcia “Apelu Rady Miejskiej w Paczkowie do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17 połączenia kolejowego ruchu pasażerskiego na odcinku Kamieniec Ząbkowicki - Nysa” oraz “Apelu Rady Miejskiej w Paczkowie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka) w relacji Kudowa Zdrój - Kłodzko - Nysa - Katowice - Kraków.

Następna uchwała odnosiła się do udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XI/63/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27.08.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz w Uchwale Nr XII/74/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Następnie radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych.

Na zakończenie Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019, Z 12 obecnych na sali radnych - 11 głosowało “za”, 1 “przeciw”.

 

 
 

 

 
Wersja XML