Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majowa Sesja Rady Miejskiej

Majowa Sesja Rady Miejskiej

25 maja br. o godz. 10:00 w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się Sesja Rady Miejskiej.

Na sali, oprócz obecnych 12 członków Rady, w posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Sekretarz Gminy Paczków Iwona Cymara Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, sołtysi z podpaczkowskich wsi, dyrektorzy jednostek podległych oraz zaproszeni goście.

Poszczególne głosowania nad uchwałami, poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad. Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 29.04 do 25.05.2016 r.  W kolejnej części spotkania Burmistrz przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. Następnie kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie – Ewa Pawlinów przedstawiła sprawozdanie z  działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie.

W dalszej części została podjęta uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r., która została jednogłośnie przyjęta.

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i również została przyjęta jednogłośnie.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Paczków. Projekt uchwały stanowi zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się prowadzić działalność na terenie gminy Paczków. Ta innowacyjna uchwała została przygotowana w celu aktywizowania do podejmowania lub rozszerzania działalności gospodarczej przedsiębiorców, wspierania i tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców, pobudzania zewnętrznych i lokalnych inwestorów do dokonywania nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Paczków. Gmina Paczków jest pionierem w podjęciu tego typu uchwały w stosunku do sąsiednich gmin, jak gmina Złoty Stok, gmina Kamieniec Ząbkowicki, gmina Otmuchów oraz  jedną z nielicznych gmin w powiecie nyskim. 12 obecnych na Sali Radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Kolejna uchwała przyjęta jednogłośnie dotyczyła zatwierdzenia przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Paczków.

W dalszej części nastąpiło podjęcie uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Paczków a Powiatem Nyskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Współdziałanie pomiędzy Gminą Paczków i Powiatem Nyskim pozwoli na prowadzenie wspólnej polityki i podejmowanie wspólnych działań w zakresie skuteczniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców obu jednostek samorządu terytorialnego w przedmiotowym obszarze. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 osoba była w tym czasie nieobecna.

Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Paczków, położonej w miejscowości Ujeździec 52a o powierzchni użytkowej 66,34m2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 380.

Na zakończenie Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych, która Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami działek wymienionych w załączniku do  uchwały. Przedmiotowe działki stanowiące własność Gminy Paczków były dzierżawione na czas oznaczony do trzech lat. Dotychczasowi dzierżawcy wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Gminy Paczków o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

 

 

Wersja XML