Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje Społeczne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Gminy Paczków zaprasza na spotkania nt Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. O występowaniu stanu kryzysowego decyduje nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, wysoka przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, itp.), które współwystępuje przynamniej z jednym negatywnym zjawiskiem gospodarczym, technicznym, środowiskowym lub przestrzenno - funkcjonalnym.

Posiadanie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest podstawą oraz warunkiem obligatoryjnym do ubiegania się o środki unijne  na część zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

 

 

 

 

 

 

Mapa zasięgu obszaru zdegradowanego:

 

 

 

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna 2014-2020

Wersja XML