Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym

23 czerwca br. podczas Sesji Rady Miejskiej w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz wszystkim zgromadzonym sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie od 25 maja do 23 czerwca 2016 r.

Wspomniał w nim m.in. o cyklicznych poniedziałkowych spotkaniach z mieszkańcami, a także naradach z naczelnikami i kierownikami jednostek, spotkaniami z komendantami Straży i Policji, posiedzeniach Burmistrza oraz udziałach w pracach komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz  uczestniczył:

29.05.16 r.

- w spotkaniu z delegacją z Francji z miasta partnerskiego Uzės, która gościła w Paczkowie w ramach Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Sztuka blisko nas”;

30.05.16 r.

 - w oficjalnym spotkaniu z delegacją miasta partnerskiego Uzės;

- w cyklicznym spotkaniu z mieszkańcami;

 -w otwarciu Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Sztuka blisko nas”, w którym uczestniczyli artyści z Francji (Uzės), Czech i Polski;

31.05.16 r.

- w spotkaniu zorganizowanym przez paczkowskie Towarzystwo Polsko-Francuskie. Wieczór integracyjny zorganizowany dla uczestników pleneru malarskiego;

01-02.06.16 r.

-  w zjeździe Opiekunów Pomników Historii w Łańcucie;

03.06.16 r.

- w spotkaniu z delegacją z Francji, w sprawie rozwoju dalszej współpracy pomiędzy miastami Paczków- Uzės;

- w otwarciu Pikniku Rodzinnego przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie, w ramach rozpoczęcia Dni Paczkowa 2016 r.

04.06.16 r.

- w otwarciu Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP, które odbyły się na Stadionie Miejskim w Paczkowie w ramach Święta Województwa Opolskiego i Dni Paczkowa, wręczenie nagród;

- w oficjalnym otwarciu wraz z Marszałkiem Województwa Opolskiego Dni Paczkowa – Święta Województwa Opolskiego na paczkowskim Rynku;

05.06.16 r.

- w otwarciu Wojewódzkiego Turnieju Piłki Siatkowej Kinder, który odbył się w Gminnym Centrum Sportu i rekreacji w Paczkowie;

06.06.16 r.

- w spotkaniu z projektantami płyty paczkowskiego Rynku;

- w spotkaniu z działkowcami i osobami starszymi z gminy Paczków, zorganizowanym przez Komisariat Policji w Paczkowie w sprawie kradzieży na działkach oraz na prywatnych posesjach;

07.06.16 r.

- w spotkaniu z komendantami Straży Miejskiej i Policji;

08.06.16 r.

- w spotkaniu redaktorem Nowin Nyskich;

- w posiedzeniu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Staszica 24;

-w Kolegium Burmistrza dotyczącym spraw administracyjnych, mieszkaniowych i inwestycyjnych, analizy umów na realizację zadań inwestycyjnych;

09.06.16 r.

- w spotkaniu z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej  w sprawie zamiany działek w Kozielnie i Ściborzu;

- w walnym zgromadzeniu Spółki Wodnej;

- w spotkaniu z prezesem KS. Sparta Paczków;

10.06.16 r.

- w spotkaniu z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych– Mirosławem Bożynem w sprawie zamiany nieruchomości,

- w spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny terenu pod rozbudowę remizy strażackiej w Gościcach;

12.06.16 r.

-  w festynie rodzinnym zorganizowanym przez PSP 3 w Paczkowie;

13.06.16 r.

- w konsultacjach w Euroregionie Pradziad w Prudniku, w sprawie projektu polsko-czeskiego;

14.06.16 r.

-  we wręczeniu nagród za udział w olimpiadach szkolnych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych;

- 30 zjeździe Tarnoplan w Nysie  wraz z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich;

15.06.16 r.

- w rozprawie sądowej dotyczącej zażalenia na umorzenie śledztwa w sprawie śmieci w gminie Paczków,

- w podpisaniu umowy na działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawościami, także wsparcie dla osób niesamodzielnych”.

- w dekoracji Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawanym przez Prezydenta RP z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego odznak prezydenckich za 50- lecie pożycia małżeńskiego;

- w spotkaniu z posłem Rajmundem Millerem w Nysie;

16.06.16 r.

-  w komisji budżetowej;

-  w komisji wspólnej;

17.06.16 r.

- w spotkaniu z Powiatowym Komendantem Policji w Nysie;

-  w otwarciu XXXVIII Gminnych Igrzysk Dzieci i Młodzieży w Paczkowie;

- w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Scenicznych OSP w Krynicy Zdrój;

18.06.16 r.

- w obchodach Dni Javornika z okazji istnienia miasta od 725 lat;

-  w święcie św. Antoniego w kaplicy „na Górce” w Mąkolnie;

20.06.16 r.

- w walnym zgromadzeniu LGD Nyskie Księstwo Gór i Jezior – statut, wybór władz, harmonogram naborów;

21.06.16 r.

- w Kolegium Burmistrza – sprawy administracyjne, mieszkaniowe, umowy, inwestycje;

- w Gminnych Igrzyskach Szkół z Gminy Paczków – organizator Zespół szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach;

- w spotkaniu z podróżnikiem Januszem Strzeleckim Riverem, który gościł w gminie Paczków 21-22.06.2016 r.

- w spotkanie z dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dziewiętlicach;

22.06.16 r.

-  w spotkaniu samorządowców z Wojewodą Opolskim sprawy dot. zmian przepisów;

- w spotkanie z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie wniosków o dofinansowanie z działania 9.1.1. wsparcie kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych;

- w wernisażu wystawy „Okno Wspomnień”  okazji 70- lecia Zespołu Szkół w Paczkowie;

23.06.16 r.

-  w pożegnaniu klas trzecich w Publicznym Gimnazjum w Paczkowie;

W tym okresie zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- został ogłoszony konkurs  prace konserwatorskie zabytków w Gminie Paczków – składanie ofert do 18.07.2016 r. Realizacja nastąpi w bieżącym roku – przeznaczona kwota 50.000 zł;

- renowacja zabytkowego zegara, która obejmowała uruchomienie zegara wraz z wykonaniem drewnianej obudowy  oraz oświetlenia przy zastosowaniu czujek ruchu.  Prace były wykonywane z uwzględnieniem oryginalnej kolorystyki, zastosowanej przy jego produkcji. Odbiór -30.06.2016 r.. Kwota umowy- 26. 000 zł;

- wykonanie regulaminów dla obiektów sportowych – zrealizowano 2.06.2016 r., kwota zlecenia 650 zł;

- wykonano oświetlenie wiaty w Trzeboszowicach – kwota zlecenia 5.000 zł, wykonano w czerwcu;

- wykonano przyłącze wody do zbiornika  "Wodnika" Ścibórz-  kwota zlecenia 3.500,00 zł. Wystąpiono o warunki przyłącza energetycznego strefy rekreacyjnej – wykonanie turon w kwocie 1070 zł;

- 10.06.2016 – zamontowano dodatkowe urządzenia na placach zabaw – kwota 12.956 zł. Obecnie systemem prac gospodarczych z przetartej tarcicy wykonywane są piaskownice  oraz ogrodzenia placów zabaw;

- zakupiono oznakowanie na Dni Paczkowa oraz Święto Województwa Opolskiego – wykonano 31.05.2016 r. wartość zamówienia 4.249,00 zł;

- wykonanie nowego oznakowania na terenie Basenu Miejskiego w Paczkowie do 24.06.2016 r. (wartość zamówienia 5 300,00zł);

- wykonanie remontów cząstkowych dróg w technologii PATCHER, wbudowano 20 ton – 10.06.2016 r. w Paczkowie i sołectwach. Wartość umowy 7.380 zł;

- korytowanie kolejnych 2 podwórek 2000m²  przy ul. Staszica/Narutowicza oraz ul. Krasińskiego/Wojska Polskiego- wykonanie do 30.06.2016 ( wartość umowy 24 400,00 zł);

- 23.05.2016 r. odebrano książki obiektów mostowych i drogowych po przeglądach. Wartość umowy – 12.000 zł. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycyjnej jest na etapie weryfikacji zleceń i ustalenia obiektów do remontu;

- wykonanie schodów do przybudówka do Ratusza -wykonanie 06.06.2016 (wartość zamówienia 2 200,00zł);

- wykonanie szamba w Trzeboszowicach do budynku nr 15 – wykonanie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie – wartość 11.000 zł;

- wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej przy ul. Górskiej (w trakcie wykonywania). Wartość – 7.500 zł;

- zakup 1 tony workowanego asfaltu na usuwanie ubytków -awaryjne -03.06.2016  (wartość 687,00zł);

- zakup 5 sztuk kręgów betonowych - materiał do odbioru ustalono z Gminną Spółką Wodną. Wartość inwestycji wyniosła 1599,00 zł. Kręgi betonowe zostały wbudowane na przepucie gminnym łączącym drogi w Kamienicy;

- zamówienie betonowych elementów do wykonania ławek z oparciami oraz stojaków na rowery – wykonanie lipiec 2016 r., wartość zamówienia 1687 zł. Drewniane elementy ławek zostaną wykonane systemem gospodarczym z pozyskanego drewna ze ścinki drzew na Plantach Miejskich. Montowane będą przez pracowników Robót Publicznych;

W tym okresie ogłoszono następujące zapytania ofertowe:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań: budowa ścieżek rowerowych oraz przebudowa istniejących ścieżek spacerowych wokół murów miejskich w Paczkowie w celu ułatwienia dotarcia do głównego przystanku autobusowego w Paczkowie. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w okolicy ul. Staszica i wokół murów miejskich oraz przebudowa dworca autobusowego, który będzie służył jako główne centrum przesiadkowe na terenie gminy Paczków.

- prowadzenie punktu małej gastronomii na terenie Basenu Miejskiego w Paczkowie;

- na wykonanie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Paczków do roku 2023;

-  na wykonanie usługi pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenu Gminy Paczków;

 

Podpisane umowy:

 - umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie 5 wiat rekreacyjnych w sołectwie Kamienica, Kozielno, Ujeździec, Gościce, Stary Paczków. Wykonanie do 29.07.2016 r. (11.190 zł) – Zakład Usług Budowlanych – Janusz Walewicz.

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, dotyczącej dróg w kamienicy – działki nr 1535, 1536. – wykonanie do 31.10.2016 r. Wartość umowy 12.900 zł;

Sprzedaż:

Sprzedane zostały 4 lokale mieszkalne - łączna kwota 25.472,01 zł.
25.05.2016 r. wyłoniono nabywcę w wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 461/14 - cena nabycia 42.530,00 zł
10.06.2016 r. wyłoniono nabywcę w wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż l. mieszk. Rynek 13/2 - cena nabycia 38.000,00 zł
24.06.2016 r. wyłoniono nabywcę w wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż l. mieszk. Wrocławska 18/10 - cena nabycia 38.990,00 zł

Prace wykonywane przez pracowników interwencyjnych:

-  remont kamienicy Narutowicza 3-5;

- wykonanie montażu i demontażu oznakowania na Dni Paczkowa i Święto Województwa Opolskiego;

- bieżące pielęgnacje, koszenia, przycinki żywopłotów;

- wykonanie opaski z kostki kamiennej przy ul. Wojska Polskiego;

- naprawa dużego zapadnięcia chodnika przy ul. Wrocławskiej;

- montaż kładki przy ul. Kościuszki;

- malowanie ławek w parkach i  w Rynku;

- montaż i demontaż ławek w Rynek na Dni Paczkowa;

- kierowanie ruchem na wlotach do Rynku - Dni Paczkowa;

- montaż ogrodzenia przy Basenie Miejskim;

- mycie niecek basenu koszenie, sprzątanie;

- malowanie balustrady przy ul. 3 Maja;

- sprzątanie ścieżki widokowej – Brama Nyska przy ul. Wojska Polskiego;

- sprzątanie po nawałnicy i wichurze- 17.06.2016 r.

- pomoc-prace odtworzeniowe trylinka- podczas wykonywania kolektora sanitarnego przy ul. Górskiej;

- montaż ławek na  placu zabaw przy ul. Staszica;

- pomoc w przygotowaniach do festynu w Trzeboszowicach.

 

Wersja XML